Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina arhīvus, bibliotēkas un muzejus ar nepieciešamajiem informācijas tehnoloģiju resursiem, lai tās varētu kultūras vērtības saglabāt un nodrošināt to pieejamību sabiedrībai. 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas īsteno valsts kultūrpolitiku tautas mākslas jomā.

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija realizē valsts kontroli kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un aizsardzības jomā. Tās pienākumos ietilpst kultūras mantojuma apzināšana, izpēte un kultūras pieminekļu uzskaite.

Latvijas Pašvaldību savienība  ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pagastu, pilsētu, novadu un rajonu pašvaldības.

Latvijā ir izveidoti 5 Plānošanas reģioni, kuru kompetence ir nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību :

  1. Latgales Plānošanas reģions: www.latgale.lv/lv/padome
  2. Vidzemes Plānošanas reģions: www.vidzeme.lv
  3. Kurzemes Plānošanas reģions: www.kurzemesregions.lv/  
  4. Zemgales Plānošanas reģions: www.zemgale.lv
  5. Rīgas Plānošanas reģions       www.rigaregion.lv
Uz augšu