Zemgalē un Ziemeļlietuvā uzsākta atraktīvu un pieejamu muzeju attīstības projekta ieviešana


Uzsākta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam atbalstītā projekta „ Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā” ieviešana.

4.martā pulksten. 10 Jelgavas Reģionālajā pieaugušo izglītības centrā Svētes ielā 33 notiks projekta ieviešanas uzsākšanas konference, kurā piedalīsies visi no Latvijas un Lietuvas puses projektā iesaistītie partneri.

Projekta mērķis ir atbalstīt muzeju attīstību kā svarīgu tūrisma un kultūras mantojuma sastāvdaļu Zemgales un Lietuvas pierobežas rajonos, uzlabojot muzeju pieejamību un pievilcību, stiprinot sadarbības tīklu starp reģionu muzejiem un tūrisma sektoriem.

Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, kā partneri no Latvijas puses tajā piedalās Bauskas rajona padome, Dobeles pilsētas dome, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Jēkabpils Vēstures muzejs, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība, savukārt no Lietuvas puses - Biržu rajona padome, Paņevežas rajona pašvaldības publiskā bibliotēka, Pasvales un Rokišķu rajona pašvaldība.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes vērstas uz muzeju fiziskās un estētiskās pieejamības uzlabošanu atbilstoši mūsdienu prasībām, lai nodrošinātu apmeklētāju komfortu kolekciju apskates laikā, uz ekspozīciju modernizāciju, lai apmierinātu dažādu mērķa grupu prasības un palielinātu apmeklētāju skaitu, uz izglītības programmu pilnveidošanu, muzeju darbinieku kvalifikācijas celšanu un savstarpējo pieredzes apmaiņu, uz sadarbības tīkla izveidi starp Zemgales un Ziemeļlietuvas muzejiem, kā arī uz kopīgu mārketinga pasākumu organizēšanu, lai popularizētu pierobežas teritorijas muzeju piedāvājumu.

Pēc projekta ieviešanas būs pilnveidota muzeju darbinieku profesionālā kvalifikācija darbā ar apmeklētājiem, būs notikusi pieredzes apmaiņa un zināšanu pārnese starp muzeju speciālistiem Latvijas un Lietuvas pusē, izveidots kopīgs sadarbības tīkls turpmāko projektu iniciatīvām, būs uzlabotas muzeju darbinieku zināšanas dažādu metodoloģiju pielietošanā ekspozīciju izveidē, lai tās kļūtu atraktīvākas un pievilcīgākas apmeklētājiem, tāpat būs pilnveidota muzeju materiāli tehniskā bāze. Bez tam būs palielinājusies muzeju pieejamība un atpazīstamība, izveidota vienota abu reģionu muzeju karte un dažādots Zemgales - Ziemeļlietuvas tūrisma piedāvājums.

Projekta kopējais budžets ir 2 281 729,88 eiro. No tā 1 939 470,40 eiro jeb 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, bet 342 259,48 eiro - partneru līdzfinansējums. Projekta ieviešana ilgs no 2009. gada februāra līdz 2010. gada augustam.

Juris Kālis

Zemgales Plānošanas reģiona speciālists

t. 63028085, 29144960


Arhīvs

Uz augšu