Pamatizvelne > Starpnozares > Kultūras un radošās industrijas > Institūcijas un sadarbības partneri

Institūcijas un sadarbības partneri

Radošās industrijas politikas īstenošanā izšķiroša nozīme ir sekmīgai starpinstitucionālai sadarbībai. Politikas plānošanā un īstenošanā ir iesaistītas gan citas valsts institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas.

Par radošās industrijas attīstību Latvijā ir atbildīga Kultūras ministrija, Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija un šo ministriju padotības iestādes.

Valsts institūcijas

Latvijas Nacionālais kultūras centrs - koordinē kultūrizglītības īstenošanu

Profesionālās kultūrizglītības sistēmu Latvijā 2012.gadā veido 149 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, 25 profesionālās vidējās izglītības iestādes un 19 augstākās izglītības iestādes. Nozares politiku veido Kultūras ministrija, tās īstenošanu koordinē un vada Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs. Kultūrizglītības sistēmā ietilpst valsts, pašvaldību un privātas izglītības iestādes. Profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās un augstākās kultūrizglītības iestādes ir Latvijas izglītības sistēmas sastāvdaļa ar noteiktu izglītības programmu pakāpenību un pēctecību. Tās nodrošina profesionālo mākslinieku, mūziķu, dejotāju, kultūras nozaru speciālistu un pedagoģisko darbinieku sagatavošanu.

www.knmc.gov.lv

Nacionālais kino centrs

Valsts aģentūra "Nacionālais kino centrs" ir kultūras ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot valsts kultūrpolitiku kino nozarē. Nacionālais kino centrs sadala kino nozarei piešķirtos valsts budžeta līdzekļus filmu veidošanai un ar filmu nozari saistītiem projektiem, veicina Latvijas kino attīstību, filmu ražošanu, izrādīšanu un izplatīšanu, piedalās ar kino nozari saistīto Kultūras ministrijas pasākumu, projektu un programmu koordinēšanā, plānošanā, sagatavošanā un ieviešanā, veicina sadarbību ar Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm kino nozares jomā, veicina Latvijas kino nozares pārstāvju starptautiskās pieredzes apguvi, veic uzskaiti, uzkrāj un analizē  informāciju par filmu ražošanu, izplatīšanu un publisku demonstrēšanu.

www.nfc.lv

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”

Kultūras ministrijas valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” darbojas, pamatojoties uz Publisko Aģentūru likuma, Aģentūras nolikuma un nozares politikas plānošanas dokumentiem.
Aģentūras misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.
Aģentūras mērķis ir nodrošināt arhīvus, bibliotēkas un muzejus ar nepieciešamajiem informācijas tehnoloģiju resursiem, lai tās varētu kultūras vērtības saglabāt un nodrošināt to pieejamību sabiedrībai.
www.kis.gov.lv
 

Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF)

VKKF ir publisks nodibinājums, kā mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Fonds piesaista, uzkrāj, pārvalda un sadala līdzekļus kultūras projektu īstenošanai un mūža stipendijām izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā. Fonds neveic komercdarbību, un tā mērķis nav gūt peļņu.

www.kkf.lv

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - atbalsts radošo industriju uzņēmējdarbībai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir LR Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Tā dibināta 1993.gadā kā bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība „Latvijas Attīstības aģentūra”, kas 2003. gadā tika reorganizēta par valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. LIAA pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs – sākot ar informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, dažādām valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām, un beidzot ar atbalstu uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības partnerus ārvalstīs.

www.liaa.gov.lv

Nevalstiskās organizācijas

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām ir ļoti nozīmīga tieši radošās industrijas sektorā.

Dizaina Inovāciju centrs
Latvijas Dizaineru savienība
Latvijas Arhitektu savienība

Uz augšu