Sabiedrības līdzdalība

Informācija par Konceptuālā ziņojuma „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi” sabiedrisko apspriešanu

2015.gada 6.novembris

Kultūras ministrija pateicas visiem aktīvajiem sabiedrības pārstāvjiem, kuri piedalījās sabiedriskajā apspriedē un ir izteikuši savus viedokļus, komentārus, priekšlikumus un iebildumus par Konceptuālo ziņojumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, 2015.gada 21.oktobrī notika Konceptuālā ziņojuma sabiedriskā apspriede.

Apkopojot sabiedriskās apspriedes laikā sniegtos un izteiktos viedokļus, kā arī  sabiedrības pārstāvju un nevalstisko organizāciju  iesūtītos atzinumus, kurus tika lūgts iesniegt ministrijā līdz š.g. 19.oktobrim, kopā tika identificēti 48 priekšlikumi, no kuriem lielākā daļa ir ņemti vērā.

KM publicē izziņu par sabiedriskās apspriedes laikā saņemtajiem viedokļiem, kā arī argumentāciju par to iestrādi Konceptuālajā ziņojumā.

Konceptuālais ziņojums „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par konceptuālo ziņojumu „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi””

Konceptuālā ziņojuma sabiedriskās apspriedes dalībnieku saraksts


Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi” izstrādes procesā

2015.gada 2.oktobris

1.

Dokumenta veids

Konceptuālais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

„Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) pārstāvji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašreizējā valsts finansējuma piešķiršanas kārtība NVO ir necaurskatāma, nav nodrošinātas vienādas iespējas visiem pretendentiem saņemt valsts finanšu atbalstu, kā arī valstī nav izveidota vienota NVO finansiālā atbalsta uzskaites sistēma, kurā reģistrētu NVO kā valsts finansējuma saņēmējus, novēršot iespēju saņemt finansējumu vienlaicīgi no vairākām institūcijām līdzīgu funkciju veikšanai.

Konceptuālā ziņojuma mērķis ir uzsākt darbu pie NVO fonda izveides, lai rastu tiesiski pamatotu risinājumu caurspīdīgai un vienlīdzīgai līdzekļu piešķiršanai NVO, to kapacitātes attīstīšanai un pamatdarbības atbalstam, attīstot pamatprincipus par:
a) prioritāšu noteikšanas kārtību finansējuma piešķiršanai;
b) konkursu organizēšanu;
c) NVO, kuras var pretendēt uz valsts budžeta līdzekļiem;
d) pieteikumu vērtēšanu un rezultātu pārsūdzēšanas kārtību.     

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Saskaņā ar Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 136.1.pasākumā noteikto uzdevumu 2014.gada 16.maijā tika izveidota Kultūras ministrijas darba grupa, kas uz pirmo sanāksmi sapulcējās 2014.gada 5.jūnijā.

Valdības rīcības plānā noteiktais izpildes termiņš ir 2016.gada 1.marts.     

7.

Dokumenti

Konceptuālais ziņojums „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”;

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par konceptuālo ziņojumu „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi””

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties konceptuālā ziņojuma izstrādē, piedaloties sabiedriskajā apspriedē par konceptuālo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.2.punktam. Kultūras ministrija aicina sabiedrības pārstāvjus uz konceptuālā ziņojuma sabiedrisko apspriedi, kas notiks 2015.gada 21.oktobrī Rīgā, Kultūras ministrijas Lielajā zālē plkst. 14:00 – 17:00.

Papildus sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties konceptuālā ziņojuma izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par konceptuālo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam. Sabiedrības pārstāvji viedokli par konceptuālo ziņojumu var sniegt līdz 2015.gada 19.oktobrim, adresējot Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļai K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 vai iesūtot elektroniski uz Jolanta.Apsae simbolskm.gov.lv. Iesniedzot viedokli, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Dalību konceptuālā ziņojuma sabiedriskajā apspriedē lūdzam elektroniski pieteikt līdz 2015.gada 19.oktobrim, sūtot e-pastu uz Jolanta.Apsae simbolskm.gov.lv ar sanāksmes dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto organizāciju (ja tāda ir), tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere (tālr. 67330310, e-pasts: Solvita.Veveree simbolskm.gov.lv).