Pamatizvelne > Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi” izstrādes procesā

2014.gada 5. novembris

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz visām jaundibinātām biedrībām un nodibinājumiem, kas tiek dibināti saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, kā arī uz biedrību un nodibinājumu reģistrā jau reģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta izstrādes mērķis ir nodrošināt pietiekamu normatīvo pamatu biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīto biedrību un nodibinājumu identificēšanai atbilstoši to darbības jomai, nodrošinot informācijas par biedrības vai nodibinājuma darbības jomu publisku pieejamību vienuviet, lai uzlabotu to iesaisti sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā, tiesiski saistošu paplašināto ģenerālvienošanos ieviešanā, mediācijas veicināšanā, brīvprātīgā darba un prakšu organizēšanā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt 2014.gada 4.decembra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi”
Ministru kabineta noteikumu projekta „Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi” pielikums
Ministru kabineta noteikumu projekta „Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Kultūras ministrija, lai nodrošinātu Projekta sagatavošanu un izpildot Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2008. – 2012.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojumu Nr.542) rīcības plāna 1.2.4.6.punktā noteikto, kā arī, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību un nevalstisko organizāciju ekspertu iesaisti Projekta izstrādē, 2014.gada 14.februārī organizēja apspriedi ar sabiedrības pārstāvjiem. Uz sanāksmi tika aicinātas visu Projektā minēto jomu organizāciju pārstāvji. Sanāksmē piedalījās biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”, nodibinājums „Ziedot.lv”, biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrība „Vides Aizsardzības klubs, nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”.
2014.gada 9.aprīlī Projekts tika apspriests Vides konsultatīvās padomes sēdē. Vides konsultatīvā padome ir konsultatīvs mehānisms, kas izveidots pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Papildus klātienes konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem tika saņemti un iestrādāti Projektā organizāciju komentāri elektroniskā formā.

Papildus sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Projektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2014.gada 26.novembrim, nosūtot to uz e-pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga (tālr. 67330309, e-pasts: Anita.Kleinbergae simbolskm.gov.lv).


Uz augšu