Pamatizvelne > Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

2015.gada 26.jūnijs

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts attiecas uz Kultūras ministriju, profesionālajām radošajām organizācijām (šobrīd Kultūras ministrijas profesionālo radošo organizāciju reģistrā reģistrētas 28 organizācijas), kā arī radošajām personām (par radošo personu likumprojekta ietvaros ir atzīstama fiziska persona – autors vai izpildītājs Autortiesību likuma izpratnē, kura:
1) ir profesionālas radošas organizācijas biedrs;
2) rada vai ar savu izpildījumu radoši interpretē mākslas darbus šā likuma 2. panta pirmajā daļā noteiktajās radošajās jomās;
3) tās radītie darbi vai izpildījumi vismaz trīs gadu periodā pirms radošās personas statusa iegūšanas ir publicēti vai publiskoti Autortiesību likuma izpratnē;
4) ar savu radošo vai zinātnisko darbību sniedz ieguldījumu profesionālās mākslas un kultūras attīstībā, ko likumprojekta noteiktajā kārtībā apliecina attiecīgajā radošajā jomā darbojošās profesionālā radošā organizācija vai to apvienība.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā:

Valdības rīcības plāna 119.2. punktu – Pabeigt likumprojektu par radošo profesiju un radošo profesionālo organizāciju statusu un iesniegt to Saeimā.

Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam „Radošā Latvija” prioritātes „Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos” 4. rīcības virziena „Cilvēkresursu attīstība un efektīva kultūrpārvaldība” 4.1. uzdevuma „Radīt labvēlīgus apstākļus kultūras jomā strādājošajiem un viņu darba novērtējumam” 4.1.2. punktu  – „Izstrādāt un ieviest normatīvo regulējumu un atbalsta sistēmu radošo profesionāļu tiesiskās un sociālās aizsardzības pilnveidošanai” – termiņš 2015. gada II pusgads.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada augustā

7.

Dokumenti

1) Likumprojekts;
2) Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja rakstiski sniegt viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli par likumprojektu rakstiski līdz 2015.gada 24.jūlijam.

10.

Cita informācija

Rakstveida viedokļi par noteikumu projektu nosūtāmi uz e-pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv.

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūrpolitikas departamenta direktore J.Treile, Jolanta.Treilee simbolskm.gov.lv, tālrunis 67330245.

Uz augšu