Pamatizvelne > Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā” izstrādes procesā

2015.gada 23.marts

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika, kultūrizglītības nozare

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums attiecas profesionālās vidējās izglītības iestādēm, kuras īsteno tikai mākslas vai mūzikas profesionālās izglītības programmas profesionālās vidējās izglītības programmas un profesionālās ievirzes izglītības programmas

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta izstrādes mērķis ir nodrošināt Profesionālās izglītības likuma 15.1 panta pirmā prim daļā (Likumprojekts „Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” 2015.gada 26.februārī tika izskatīts Saeimā otrajā lasījumā) noteikto, ka profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno tikai mākslas, mūzikas vai dejas profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un papildus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, ir tiesīga iegūt profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā, ja tā atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai un statusa anulēšanas kārtībai mākslas, mūzikas vai dejas jomā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt 2015.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Kultūras ministrija, lai nodrošinātu Projekta izstrādi un izpildot Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.401 „Par kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014. - 2020.gadam „Radošā Latvija”” 3.punktā noteikto par Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam „Radošā Latvija” 5.2.nodaļas „Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta kultūrizglītība” 5.2.6.apakšnodaļas „Prioritātes rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi un aktivitātes” 2. Rīcības virziena „Kvalitāte un izcilība profesionālajā kultūrizglītībā” 2.1.1.uzdevuma „Izveidot atbalsta sistēmu talantu atklāšanai un izcilības izkopšanai” ietvaros noteikto pasākumu „Izveidot konkurētspējīgus, mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošus profesionālās izglītības kompetences centrus (PIKC) kā bāzi izcilību attīstībai” īstenošanu un Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojuma Nr.110 „Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju” 3.punktā noteikto, kā arī lai veicinātu sabiedrības līdzdalību, nevalstisko organizāciju un izglītības iestāžu ekspertu iesaisti, pirms koncepcijas iesniegšanas Ministru kabinetā, Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir organizējis vairākas sanāksmes ar mākslas un mūzikas profesionālo vidējās izglītības iestāžu pārstāvjiem.

Papildus sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Projektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam. 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2015.gada 7.aprīlim, nosūtot to uz e-pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā kultūras centra vecākā referente Baiba Beinaroviča (tālr. 67322234, e-pasts: baiba.beinarovicae simbolslnkc.gov.lv)

Uz augšu