Pamatizvelne > Starpnozares > Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība


Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2016.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības” izstrādes procesā

2016.gada 5.janvāris

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts        

2.

Dokumenta nosaukums

„Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2016.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz māksliniecisko kolektīvu dibinātājiem, kas nav pašvaldības, proti, privāto tiesību juridiskas personas, Kultūras ministrijas vai citas ministrijas padotībā esošas valsts budžeta iestādes, publisko tiesību atvasinātas personas un to iestādes, fiziskas personas, t.sk. tās, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas, kā arī māksliniecisko kolektīvu, kuru dibinātāji nav pašvaldības, vadītāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta izstrādes mērķis ir pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.440 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības” 10.punktu divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par mērķdotācijas sadalījumu attiecīgajam gadam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt 2016.gada 7.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē.     

7.

Dokumenti

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2016.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”


Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2016.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības” 1.pielikums


Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2016.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības” 2.pielikums


Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2016.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, lai nodrošinātu Projekta sagatavošanu un izpildot noteikto, kā arī, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību un nevalstisko organizāciju ekspertu iesaisti Projekta izstrādē, 2015.gada pavasarī un rudenī organizēja 6 apspriedes - reģionālos seminārus ar pašvaldību pārstāvju dalību. Viena sanāksme tika organizēta citiem dibinātājiem, kas nav pašvaldības – biedrībām, nodibinājumiem u.c. 2015.gada 9.decembrī notika Dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme. Visās šajās sanāksmēs tika informēts un diskutēts par Projekta būtību.

Papildus sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Projektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.       

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2016.gada 25.janvārim, nosūtot to uz e-pasta adresi: lnkce simbolslnkc.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.       

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte (tālr. 67228985, e-pasts: signe.pujatee simbolslnkc.gov.lv).

Uz augšu