Pamatizvelne > Starpnozares > Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība


Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta
„Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.440 „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to mākslinieciski kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”” izstrādes procesā

2016.gada 5.janvāris

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.440 „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to mākslinieciski kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz kokļu mūzikas ansambļiem, kuru dibinātājs nav pašvaldība. 2016.gadā šādu kolektīvu skaits ir trīs.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta izstrādes mērķis ir veikt grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.440 „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības” (turpmāk – MK noteikumi Nr.440), nodrošinot to, ka kokļu mūzikas ansambļi valsts mērķdotācijas sadales kontekstā tiek definēti kā grupa G1 MK noteikumu Nr.440 izpratnē. Līdz ar to nodrošinot konsekvenci ar Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” noteikto kokļu mūzikas ansambļu māksliniecisko kolektīvu veidu iedalījumu valsts mērķdotācijas sadales kontekstā, definējot tos kā grupu G1.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt 2016.gada 7.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.440 „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to mākslinieciski kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības””


Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.440 „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to mākslinieciski kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, lai nodrošinātu Projekta sagatavošanu, kā arī lai veicinātu sabiedrības līdzdalību un nevalstisko organizāciju ekspertu iesaisti Projekta izstrādē, 2015.gada 30.novembrī organizēja Projekta apspriedi Latvijas Nacionālā kultūras centra Kokļu mūzikas nozares konsultatīvā padomes sanāksmē. Latvijas Nacionālā kultūras centra Kokļu mūzikas nozares konsultatīvā padome ir konsultatīvs mehānisms, kurā kokļu mūzikas nozare tiek pārstāvēta no dažādiem Latvijas reģioniem, nevalstiskajām organizācijām un augstākajām profesionālajām izglītības iestādēm, kā arī tautas mūzikas instrumentu nozares. Projekta ideju izvirzīja Kokļu mūzikas nozares konsultatīvā padome.

Papildus sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Projektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2016.gada 25.janvārim, nosūtot to uz e-pasta adresi: lnkce simbolslnkc.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav       

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte (tālr. 67228985, e-pasts: Signe.Pujatee simbolslnkc.gov.lv).

Uz augšu