• Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam (apstiprināts MK 2006.gada 4.jūlijā ar rīkojumu Nr.564);
  • Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam. Nacionālā valsts. (apstiprinātas ar MK 2006.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.264);
  • Nacionālā programma “Kultūra” 2000.-2010.gadam apakšprogramma Kultūrpārvaldība;
  • Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands (15.06.2005.)
  • Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.-2013.gadam (apstiprinātas ar MK 2007.gada 13. februāra rīkojumu Nr.111);
  • Biedrību un nodibinājumu likums (stājās spēkā no 01.04.2004. L.V.7.okt.,nr.159)
  • Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums. Pārejas noteikumi (stājās spēkā no 19.02.2004.)
  • Sabiedriskā labuma organizāciju likums (Spēkā no 01.10.2004., publicēts Vēstnesī 106 07.07.2004.)
  • Valsts programma “Pilsoniskās sabiedrība stiprināšana. 2005. – 2009. gads” (Ministru kabineta 2005.gada 4.marta rīkojums Nr.141)
Uz augšu