Pamatizvelne > Starpnozares > Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība


Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Autortiesību likumā” izstrādes procesā
2016.gada 10.maijs

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi Autortiesību likumā”  

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta tiesiskais regulējums attiecas uz:
1) autortiesību un blakustiesību subjektiem;
2) kolektīvā pārvaldījuma organizācijām;
3) autortiesību un blakustiesību objektu izmantotājiem un izmantotāju apvienībām;
4) tiešsaistes mūzikas pakalpojumu sniedzējiem.tiešsaistes mūzikas pakalpojumu sniedzējiem. 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts ir izstrādāts saistībā ar likumprojektu „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums”.

Ar likumprojektu „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums” tiek pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīva 2014/26/ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (turpmāk – Direktīva), kuras mērķis ir nodrošināt tiesisko ietvaru kolektīvā pārvaldījuma organizāciju efektīvai un caurskatāmai darbībai, kā arī mūzikas darbu daudzteritoriālās licencēšanas uzlabošanai.

Ar Likumprojektu tiek izslēgta Autortiesību likuma X nodaļa „Mantisko tiesību kolektīvais pārvaldījums”, jo šo jomu pēc spēkā stāšanās regulēs Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums.

Likumprojekta „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums” 67.pants paredz, ka ikviens ir tiesīgs vērsties pie vidutāja Autortiesību likuma X.1 nodaļā noteiktajā kārtībā jautājumos par muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu (ar šo pantu tiek pārņemts Direktīvas 34.panta 2.punkts), līdz ar to bija nepieciešams izstrādāt attiecīgus grozījumus Autortiesību likuma X.1 nodaļā „Vidutāji”.

Likumprojekts tika izvērtēts ar kultūras ministra 2015.gada 21.maija rīkojumu Nr.5.1.-1-129 izveidotajā darba grupā Autortiesību likuma izvērtēšanai un nepieciešamo grozījumu izstrādei. Tās ietvaros tika pieņemts lēmums papildināt Autortiesību likuma 67.1 panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus, kad puses ir tiesīgas vērsties pie vidutāja, kā arī izstrādāt detalizētāku kārtību par vidutāja izraudzīšanos un vidutāja procesa norisi. Līdz ar to tika pieņemts lēmums izteikt Autortiesību likuma X.1 nodaļu jaunā redakcijā.

Tāpat bija nepieciešams precizēt Autortiesību likumā lietoto terminoloģiju, lai nodrošinātu tās atbilstību likumprojektā „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums” ietvertajiem terminiem, kā arī novērst citas atsevišķas terminoloģijas nepilnības.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2016.gada 12.maija Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi Autortiesību likumā”;

Likumprojekta „Grozījumi Autortiesību likumā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību un nevalstisko organizāciju ekspertu iesaisti Likumprojekta izstrādē, Likumprojekts un ar to saistītais likumprojekts „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums” tika izvērtēts ar kultūras ministra 2015.gada 21.maija rīkojumu Nr.5.1.-1-129 izveidotajā darba grupā Autortiesību likuma izvērtēšanai un nepieciešamo grozījumu izstrādei.

Darba grupas sanāksmēs piedalījās:

1) Kultūras ministrijas pārstāvji;

2) Ekonomikas ministrijas pārstāvji;

3) Ģenerālprokuratūras pārstāvis;

4) biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība” pārstāvis;

5) biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” pārstāvis;

6) Latvijas Komponistu savienības pārstāvis;

7) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvis;

8) Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis;

9) Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāvis;

10) Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas pārstāvis;

11) Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas pārstāvis;

12) Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvis;

13) Latvijas Profesionālo aktieru apvienības pārstāvis;

14) Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvis;

15) Latvijas Rakstnieku savienības pārstāvis;

16) Tieslietu ministrijas pārstāvis;

17) Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas pārstāvis;

18) Latvijas Kinoproducentu asociācijas pārstāvis;

19) Latvijas Raidorganizāciju asociācijas pārstāvis;

20) Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;

21) Latvijas Radošo savienību padomes pārstāvis;

22) Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas pārstāvis;

23) Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvis;

24) Latvijas Fotogrāfu savienības pārstāvis;

25) Dr.iur.cand. Freiburgas Universitātes Juridiskajā fakultātē Magda Papēde;

26) Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese Dr.iur. Zane Pētersone;

27) Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Dr.iur. Rihards Gulbis;

28) Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors Mārcis Krūmiņš;

29) Rīgas Juridiskās augstskolas lektore Ingrīda Kariņa-Bērziņa;

30) Biznesa augstskolas „Turība” Tiesību zinātņu katedras vadītāja Dr.iur. Ingrīda Veikša.

Par Likumprojekta izskatīšanas gaitu bija informēts VSIA „Latvijas Televīzija” pārstāvis.

Darba grupa izvērtēja iepriekš minētos likumprojektus 20 sanāksmēs, kas regulāri notika kopš 2015.gada 25.septembra.

Papildus sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2016.gada 30.maijam, nosūtot to uz e-pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja Ilona Pētersone (tālr.67330240, e-pasts: Ilona.Petersonee simbolskm.gov.lv).

Uz augšu