Pamatizvelne > Starpnozares > Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība


Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums” izstrādes procesā
2016.gada 10.maijs

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta tiesiskais regulējums attiecas uz:

1) autortiesību un blakustiesību subjektiem;

2) kolektīvā pārvaldījuma organizācijām;

3) autortiesību un blakustiesību objektu izmantotājiem un izmantotāju apvienībām;

4) tiešsaistes mūzikas pakalpojumu sniedzējiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar Likumprojektu un ar to saistīto likumprojektu „Grozījumi Autortiesību likumā” tiek pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīva 2014/26/ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (turpmāk – Direktīva), kā arī risinātas ar autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu saistītās problēmas, kas norādītas Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015. – 2020.gadam (atbalstītas ar Ministru kabineta 2015.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.169; turpmāk – Pamatnostādnes) un Valsts kancelejas pētījumā „Administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai” (turpmāk – Pētījums; pieejams – http://www.mk.gov.lv/content/administrativa-sloga-petijumi).

Direktīva tika izstrādāta, lai risinātu šādas problēmas:

1) autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības efektivitātes un caurskatāmības trūkums;

2) tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju grūtības iegūt autortiesību īpašnieku atļaujas, lai nodrošinātu mūzikas pakalpojumu sniegšanu vairākās ES dalībvalstīs.

Kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbība līdz šim Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līmenī nav regulēta. Līdz ar to ES dalībvalstīs pastāv būtiskas atšķirības attiecībā uz minēto organizāciju darbības regulējumu, kā rezultātā šo organizāciju darbība nav pietiekami efektīva un caurskatāma. Tiesību īpašnieki nav pietiekami informēti par kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību un nespēj to kontrolēt, it īpaši attiecībā uz tiem pienākošās atlīdzības iekasēšanu, sadali un izmaksu.

Lai nodrošinātu pieeju mūzikas darbiem tiešsaistē, ir nepieciešams iegūt autortiesību īpašnieku atļaujas attiecībā uz vairākām ES dalībvalstīm (daudzteritoriālās licences). Autoru kolektīvā pārvaldījuma organizācijas lielākoties izsniedz atļaujas tikai attiecībā uz to ES dalībvalsti, kurā tās darbojas. Līdz ar to, lai nodrošinātu plašu mūzikas darbu piedāvājumu (repertuāru), tiešsaistes mūzikas pakalpojumu sniedzējiem ir jāiegūst vairāku organizāciju atļaujas dažādās ES dalībvalstīs, kas ir sarežģīti, laikietilpīgi un dārgi.

Tādējādi Direktīvas mērķis ir nodrošināt tiesisko ietvaru kolektīvā pārvaldījuma organizāciju efektīvai un caurskatāmai darbībai, kā arī mūzikas darbu daudzteritoriālās licencēšanas uzlabošanai.

Pamatnostādnēs paredzēti šādi uzdevumi:

1) vienošanās mehānisma ar mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām efektivitātes paaugstināšana attiecībā uz šo organizāciju noteiktajiem tarifiem gadījumos, kad autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tiek administrētas tikai kolektīvi;

2) uzraudzības mērķu noteikšana, uzsverot nepieciešamību nodrošināt efektīvu un caurskatāmu kolektīvo pārvaldījumu organizāciju darbību;

3) detalizētākas kārtības, kādā notiek Kultūras ministrijas izsniegtās atļaujas veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu anulēšana, noteikšana;

4) kārtības noteikšana, ka, pastāvot tiesvedībai starp mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju un darbu vai blakustiesību objektu izmantotāju par minētās organizācijas noteiktajām atlīdzību likmēm (tarifiem) par darbu vai blakustiesību objektu izmantošanu, tā ir atļauta uz likuma pamata, ja darbu vai blakustiesību objektu izmantotājs samaksā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai summu, kuru tas atzīst par pamatotu, un pārējo summu, kas veido starpību starp organizācijas pieprasīto atlīdzību un samaksāto summu – deponē līdz tiesvedības beigām uz organizācijas vārda.

Pētījumā sniegti šādi priekšlikumi kolektīvā pārvaldījuma organizāciju regulējuma uzlabošanai:

1) nepieciešams precīzi noteikt kolektīvā pārvaldījuma organizācijām izsniegto atļauju anulēšanas kārtību (sk. 4.3.1.9.sadaļu, 1.punktu, 100.lpp.);

2) nepieciešams skaidri definēt kārtību, kā rīkoties izmantotājam gadījumā, ja puses nespēj vienoties par atlīdzības lielumu, paredzot iespēju veikt naudas līdzekļu deponēšanu (sk. 4.3.2.10.sadaļu, 1.punktu, 116.lpp.).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots izsludināt 2016.gada 12.maija Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums”;

Likumprojekta „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums” pielikums;

Likumprojekta „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību un nevalstisko organizāciju ekspertu iesaisti Likumprojekta izstrādē, Likumprojekts un ar to saistītais likumprojekts „Grozījumi Autortiesību likumā” tika izvērtēts ar kultūras ministra 2015.gada 21.maija rīkojumu Nr.5.1.-1-129 izveidotajā darba grupā Autortiesību likuma izvērtēšanai un nepieciešamo grozījumu izstrādei.

Darba grupas sanāksmēs piedalījās:

1) Kultūras ministrijas pārstāvji;

2) Ekonomikas ministrijas pārstāvji;

3) Ģenerālprokuratūras pārstāvis;

4) biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība” pārstāvis;

5) biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” pārstāvis;

6) Latvijas Komponistu savienības pārstāvis;

7) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvis;

8) Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis;

9) Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāvis;

10) Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas pārstāvis;

11) Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas pārstāvis;

12) Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvis;

13) Latvijas Profesionālo aktieru apvienības pārstāvis;

14) Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvis;

15) Latvijas Rakstnieku savienības pārstāvis;

16) Tieslietu ministrijas pārstāvis;

17) Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas pārstāvis;

18) Latvijas Kinoproducentu asociācijas pārstāvis;

19) Latvijas Raidorganizāciju asociācijas pārstāvis;

20) Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;

21) Latvijas Radošo savienību padomes pārstāvis;

22) Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas pārstāvis;

23) Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvis;

24) Latvijas Fotogrāfu savienības pārstāvis;

25) Dr.iur.cand. Freiburgas Universitātes Juridiskajā fakultātē Magda Papēde;

26) Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese Dr.iur. Zane Pētersone;

27) Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Dr.iur. Rihards Gulbis;

28) Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors Mārcis Krūmiņš;

29) Rīgas Juridiskās augstskolas lektore Ingrīda Kariņa-Bērziņa;

30) Biznesa augstskolas „Turība” Tiesību zinātņu katedras vadītāja Dr.iur. Ingrīda Veikša.

Par Likumprojekta izskatīšanas gaitu bija informēts VSIA „Latvijas Televīzija” pārstāvis.

Darba grupa izvērtēja iepriekš minētos likumprojektus 20 sanāksmēs, kas regulāri notika kopš 2015.gada 25.septembra.

Papildus sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot par to viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2016.gada 30.maijam, nosūtot to uz e-pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja Ilona Pētersone (tālr.67330240, e-pasts: Ilona.Petersonee simbolskm.gov.lv).

Uz augšu