Apakšprogrammas „Kultūra” atbalsta aktivitātes 

Sadarbības projekti

Starptautiska mēroga sadarbības projekti, kas stiprina kultūras un radošo nozaru darbinieku kompetences, rada iespēju starptautisku notikumu īstenošanai

 

Mazie projekti

Lielie projekti

Iesniedzējs + 2 partneri

(kopā – 3 dažādu valstu kultūras organizācijas)

Maksimālais EK grants –

200 000 EUR

(60% no kopējā budžeta)

Iesniedzējs + 5 partneri

(kopā – 6 dažādu valstu kultūras organizācijas)

Maksimālais EK grants –

2 000 000 EUR

(50% no kopējā budžeta)

Sadarbības līgums starp partneriem

2 gadu pieredze (iesniedzējam un partneriem)

Projekta ilgums: līdz 4 gadiem


Eiropas tīkli

Atbalsts strukturētām organizāciju grupām, kas pārstāv kultūras un radošo nozari un kuru mērķis ir uzlabot kultūras un radošo nozaru spēju darboties transnacionāli un starptautiskā mērogā

       Atbilstīgs ir tīkls, kurā iesaistītas vismaz 15 organizācijas, kas juridiski reģistrētas vismaz 10 dažādās valstīs, kuras piedalās programmā. Vismaz 5 no šīm organizācijām jābūt juridiski reģistrētām 5 dažādās atbilstīgajās valstīs.

       Maksimālais EK grants – 250 000 EUR (80% no kopējā budžeta)

       Eiropas tīkliem vismaz divus gadus pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ir jābūt reģistrētiem kā juridiskām personām, un šis statuss jāspēj apliecināt.

Eiropas platformas

Atbalsts platformām, kas veicina tādu autoru un mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību, kuri savu māksliniecisko darbību sākuši nesen un kuriem trūkst starptautisko sakaru

Koordinācijas struktūra. Platforma jāpārstāv juridiskai personai – koordinācijas struktūrai, kura reģistrēta vienā no platformas dalībvalstīm.

Platformas dalībnieki. 10 organizācijas, no kuru pēdējo 12 mēnešu darbības vismaz 30% bijuši vērsti uz jauno talantu popularizēšanu. Vismaz 5 no šīm organizācijām jābūt juridiski reģistrētām 5 dažādās atbilstīgajās valstīs.

Maksimālais EK grants – 500 000 EUR (80% no kopējā budžeta) gadā 

Daiļliteratūras tulkošana

Augstas literārās kvalitātes daiļliteratūras darbu tulkošana, izdošana un popularizēšana

 

Divu gadu projekti

Trīs gadu projekti

Maksimālais EK grants – 100 000 EUR (50% no kopējā budžeta)

3 līdz 10 darbi

Maksimālais EK grants – 100 000 EUR (50% no kopējā budžeta) gadā

5 līdz 10 darbi gadā

Iesniedzējs – izdevniecība

Avotvalodai un mērķvalodai jābūt Programmas dalībvalstu oficiālajai valodai (+ latīņu, sengrieķu)

Mērķvalodai jābūt tulkotāja dzimtajai valodai

Daiļliteratūras darbiem jābūt iepriekš publicētiem, bet tie nedrīkst iepriekš būt publicēti mērķvalodā

Atbilstīgo projektu iesniedzēju un partneru valstu sarakstu skatīt šeit: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/27092016-eligible-countries_en.pdf