Pamatizvelne > Nozares > Tautas mākslas un nemateriālais mantojums > Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC)  ir Kultūras ministra pārraudzībā esoša  tiešās pārvaldes iestāde. Viens no centra darbības uzdevumiem ir īstenot kultūras un radošās industrijas izglītības politiku, sekmējot kultūras un radošo industriju izglītības attīstību.

LNKC  darbības mērķis ir īstenot valsts politiku kultūras un radošās industrijas izglītības, nemateriālā kultūras mantojuma, dziesmu un deju svētku tradīcijas un ar to saistītajās tautas mākslas jomās.

LNKC  funkcijas tautas mākslas un nemateriālā mantojuma jomā:
• koordinēt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
• veicināt tautas mākslas procesa daudzveidību un nepārtrauktību un rosināt aktīvu sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā;
• veicināt dziesmu un deju svētku tradīcijas kā Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba saglabāšanu.

LNKC uzdevumi  tautas mākslas un nemateriālā mantojuma jomā:
• izstrādāt centra kompetencē esošo jomu attīstības stratēģiju atbilstoši valsts kultūrpolitikai un organizē tās ieviešanu;
• atbilstoši kompetencei sniegt priekšlikumus attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādei;
• apkopot un analizēt statistikas datus un sniedz nepieciešamo informāciju atbilstoši centra funkcijām un kompetencei;
• plānot un organizēt valsts nozīmes festivālu, konkursu, izstāžu, kā arī citu pasākumu īstenošanu centra kompetencē esošajās jomās;
• piedalīties valsts nozīmes un starpvalstu sadarbības programmu un projektu izveidē un īstenošanā centra kompetencē esošajās jomās;
• atbilstoši kompetencei veikt metodisko darbu, sniegt organizatorisku, informatīvu un cita veida atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām;
• nodrošināt Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanu, īstenošanu un tradīcijas nepārtrauktību dziesmu un deju svētku starplaikā;
• koordinēt sadarbību starp dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām;
• atbilstoši sadalīšanas kritērijiem aprēķināt valsts mērķdotācijas apmēru konkrētai pašvaldībai kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālā nodokļa samaksai un veikt tās pārskaitīšanu;
• koordinēt un organizēt tālākizglītības un mūžizglītības projektus kultūras jomas speciālistiem un pedagogiem.


Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV - 1365
Tālrunis: 67228985   
Mobilais tālrunis: 26436135
Fakss: 67227405         
E-pasts: lnkce simbolslnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv

Uz augšu