Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, veicot savus uzdevumus, sadarbojas ar citām valsts institūcijām, pašvaldībām un to dienestiem, sabiedriskajām ekspertu padomēm un starptautiskajām organizācijām.

Valsts institūcijas

Zemkopības ministrija
Valsts Meža dienests

Iekšlietu ministrija
Valsts policija Galvenā Kriminālpolicijas pārvalde
Starptautiskās  sadarbības pārvalde,
Valsts policija Galvenā Kriminālpolicijas pārvalde
Ekonomikas policijas pārvalde

Tieslietu ministrija
Tiesu administrācijas Zemesgrāmatu departaments
Latvijas Republikas Valsts zemes dienests

Finanšu ministrija
Valsts ieņēmumu dienests
Rīgas muitas reģionālās iestādes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Plānošanas reģioni

Pašvaldības un to dienesti
Pilsētu domes
Rajonu padomes


Konsultatīvās padomes

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvā ir desmit locekļi gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, gan Rīgas domes atbildīgās institūcijas amatpersonas, gan kultūras ministra uzaicināts speciālists, gan arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvis, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis.
Kontaktpersona: Baiba Mūrniece
Adrese: M.Pils 19 , Rīga, LV-1050
Tālr.: 67229272
Fakss: 67228808
e-pasts: padomee-pasta simbolsmantojums.lv


Arheoloģiskā mantojuma ekspertu padome
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģiskā mantojuma ekspertu padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras kompetencē ir sniegt Inspekcijai rekomendācijas, atzinumus, slēdzienus jautājumos, kas saistīti ar arheoloģiskā mantojuma saglbāšanu. Padomes sastāvā darbojas ne mazāk kā septiņi locekļi – speciālisti no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Latvijas Universitātes, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, SIA „Arhitektoniskās izpētes grupas” un arheoloģijā kompetenti speciālisti, kurus darbam Padomē nominē minētās institūcijas.
Arheoloģiskā mantojuma ekspertu padomes sekretāre:
Sandra Zirne
Adrese: Pils iela 22, Rīgā, LV-1050
Tālr.:67229272
e-pasts: arheologijae-pasta simbolsmantojums.lv

Ērģeļu ekspertu padome
Valsts  kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Ērģeļu ekspertu padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras kompetencē ir sniegt Inspekcijai rekomendācijas, atzinumus, slēdzienus jautājumos, kas saistīti ar ērģeļu restaurāciju, izpēti un izmantošanu. Padomes sastāvā ir ne mazāk kā septiņi locekļi – savā nozarē – ērģeļu restaurācijā, būvē un izmantošanā kompetenti speciālisti, kurus darbam Padomē uzaicina Inspekcija.
Kontaktpersona:
Dace Čoldere
Adrese: M.Pils 19, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67213864
e-pasts: ekspertizee-pasta simbolsmantojums.lv

Mākslas un antikvāro priekšmetu ekspertu padome
Mākslas un antikvāro priekšmetu ekspertu padome ir konsultatīva institūcija, kuras galvenais uzdevums ir pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas uzaicinājuma veikt kultūras priekšmetu atribūciju, noteikt tā mākslinieciskās un kultūrvēsturiskās kvalitātes, izvērtēt nepieciešamību attiecīgā priekšmeta aizturēšanai Latvijas Republikā, kā arī noteikt tā kultūrvēsturisko vērtību.
 Kontaktpersona: Liāna Liepa
Adrese: Pils iela 22, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67229272
e-pasts: Liana.Liepae-pasta simbolsmantojums.lv

Restaurācijas kvalitātes izvērtēšanas ekspertu padome, izveidota, lai sekmētu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sadarbību ar fiziskām un juridiskām personām kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumos un iesaistītu kultūras mantojuma aizsardzībā restaurācijas jomas speciālistus.
Restaurācijas kvalitātes izvērtēšanas ekspertu padomes atbildīgdā sekretāre: Dace Čoldere
Adrese: M.Pils iela 19, Rīga, LV-1050
e-pasts: ekspertizee-pasta simbolsmantojums.lv
 
Kultūras pieminekļu uzskaites ekspertu padome
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras pieminekļu ekspertu padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras kompetencē ir sniegt Inspekcijai slēdzienus un rekomendācijas jautājumos, kas saistīti ar objektu iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai izslēgšanu no tā. Padomes sastāvā ir ne mazāk kā 5 locekļi – savā nozarē (arhitektūrā, mākslā, arheoloģijā un vēsturē) kompetenti speciālisti, kurus darbam Padomē uzaicina Inspekcija.
Kontaktpersona: Simona Čevere
Adrese: M.Pils iela 19, Rīga, LV-1050
e-pasts: simona.ceveree-pasta simbolsmantojums.lv
 

Starptautiskās organizācijas

Eiropas Padome
Kopš 1995. gada 10. februāra Latvija ir Eiropas Padomes dalībvalsts. Šobrīd Latvija ir pievienojusies vairākām starptautiskām konvencijām kultūras mantojuma aizsardzību. http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Heritage
HEREIN (The European Heritage Network) ir Eiropas Padomes projekts par informācijas sistēmas izveidošanu ar nacionālo kultūras mantojuma politiku ziņojumu datu bāzi.
http://www.european-heritage.net

UNESCO (Apvienoto nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas) Pasaules mantojuma centru
Viena no nozīmīgākajām UNESCO darbības jomām, kurā iesaistījusies arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, ir pasaules kultūras mantojuma saglabāšana.
Saiknes: UNESCO Pasaules Mantojuma centrs http://whc.unesco.org
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija http://unesco.lv
Adrese:Pils laukums 4-206, Rīga
tālrunis: +371 67 325 109
Fax: +371 67 222 762
E-pasts: officee-pasta simbolsunesco.lv

Baltijas jūras valstu padome (BJVP) 
Baltijas jūras valstu padome (BJVP), kas izveidota 1992.gadā, ir vispārējs reģiona politisks starpvaldību sadarbības forums. BJVP veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis – Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Islande un Krievija, kā arī Eiropas Komisija.
http://www.am.gov.lv/lv/Arpolitika/BJV/bjvp/darba-grupas/
Darba grupa: Baltijas mantojums (Baltic Heritage) – Baltijas jūras monitoringa grupa mantojuma sadarbības jautājumos. Darbs norit 4 apakšgrupās: ēku saglabāšana un uzturēšana; zemūdens mantojums; piekrastes kultūra un jūras mantojums; ilgtspējīgas vēsturiskās pilsētas.
http://www.baltie-heritage.net

Starptautiskā sadarbība nelikumīgi iegūtu mākslas un antikvāro priekšmetu transportēšanas un pārvietošanas novēršanai

INTERPOL
Starptautiskās sadarbības pārvalde

TAXUD
Eiropas Komisijas Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāts

Starptautiskais finansējums kultūras mantojuma jomā

Eiropas Kopienas Kultūras programmas 2007-2013. Programmu mērķis ir uzlabot kopīgo kultūras telpu, ko lieto eiropieši un kas balstīta uz kopīgu kultūras mantojumu, attīstot kultūras sadarbību starp programmas dalībvalstu kultūras politikas veidotājiem, citām kultūras procesos iesaistītajām pusēm un valsts institūcijām. Tādā veidā programma dod būtisku ieguldījumu Eiropas pilsonības stiprināšanā.
www.km.gov.lv

ES struktūrfondu līdzfinansējuma iespējas kultūras jomas projektiem 2007.-2013.gadu periodā. http://www.esfondi.lv/page.php?id=755

Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG - finansēta no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda. INTERREG ir veidota kā programma Eiropas teritorijas harmoniskas un līdzsvarotas attīstības veicināšanai, un tās pamatprincips ir – nacionālās robežas nedrīkst būt barjeras Eiropas teritorijas integrācijai, līdzsvarotai attīstībai un sadarbībai.
Sīkāka informācija: http://www.vraa.gov.lv/interreg/news/ un http://www.cfca.gov.lv/

Europa Nostra organizācija piešķir finansējumu kultūras mantojuma restaurācijas projektiem 20 000 eiro apmērā. Finansējums paredzēts kā papildus finansējums, kur pamatā jau ir iegūti līdzekļi projekta realizēšanai.
www.europanostra.org

Norvēģijas un Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instruments piešķirt finansējumu Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanai.
http://www.eeagrants.lv/pieteikums.htm

Uz augšu