Pamatizvelne > Nozares > Muzeji > Atbildīgā struktūrvienība

Atbildīgā struktūrvienība

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļa

Nodaļas pasta adrese:
K.Valdemāra iela, 11a, Rīga, LV-1364
Fax:67330293

Nodaļas adrese:  
Z.A. Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV – 1010

Nodaļas vadītājs:
Jānis Garjāns
t. 67330301
e-pasts: Janis.Garjanse simbolskm.gov.lv


Nevalstiskās organizācijas 

Latvijas Muzeju padome ir konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, kā arī ar muzeju darbību un Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu.
Muzeju padomes sastāvā ir 15 locekļi: astoņi Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji - muzeju darbinieki, četri Kurzemes, Latgales, Vidzmes un Zemgales plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji (pa vienam no katra reģiona) - muzeju darbinieki, viens Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis, viens Latvijas Muzeju biedrības deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs (vai viņa deleģēts pārstāvis).

Muzeju padomes kompetence:

 • veicina publisko un privāto muzeju attīstību un sadarbību;
 • sniedz ministrijām un pašvaldībām atzinumus par valsts budžeta un pašvaldību budžetu projektu sadaļām, kuras saistītas ar muzeju finansēšanu, kā arī par citiem ar muzeju darbību saistītiem jautājumiem;
 • sniedz konsultācijas par valsts un pašvaldību muzeju dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju;
 • sniedz Kultūras ministrijai atzinumus par muzeju atbilstību akreditācijas prasībām;
 • sniedz Kultūras ministrijai atzinumus par muzeja priekšmetu izņemšanu no Nacionālā krājuma;
 • sniedz  Kultūras ministrijai atzinumus par Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu;
 • iesniedz ministrijām un pašvaldībām priekšlikumus par muzeju direktoru amata kandidatūrām;
 • iesniedz Kultūras ministrijai priekšlikumus par muzeju speciālistu (personāla) sagatavošanu un kvalifikācijas pilnveidošanu;
 • sniedz Kultūras ministrijai atzinumu par muzeja atbilstību nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.

Latvijas Muzeju biedrība ( www.muzeji.lv ) nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības pamatiem ir apvienojušies valsts, pašvaldību un privātie muzeji kopīgu mērķu un projektu īstenošanai.

Biedrības mērķi un uzdevumi:

 • iestāties par Latvijas garīgās, mākslinieciskās un materiālās kultūras vērtību, dabas saglabāšanu;
 • iestāties par kompetentu dabas un kultūras mantojuma pārvaldīšanu, kā arī kultūras finansēšanu, kas nodrošina tās vajadzības un attīstību;
 • nodrošināt informāciju par muzeju un biedrības darbu;
 • sekmēt muzeju un to darbinieku profesionalitāti, iestāties par ICOM (Starptautiskā Muzeju padome) profesionālās ētikas principu respektēšanu.

Domnīca "Creative Museum" 
"Creative Museum" ir eksperimentāla un neatkarīga domnīca, kas analizē muzejus, meklē stratēģiskus risinājumus un piedāvā profesionālus padomus. Radošais muzejs ir zināšanu, pieredzes, inovāciju un radošuma apmaiņas vieta.
Domnīcas mērķis ir būt muzeju nozares radošuma avangardā – apliecinot kompetenci un profesionālo varēšanu, motivējot darboties komandā un iedvesmojot ar kritiskas analīzes palīdzību. Vairāk informācijas www.creativemuseum.lv

 

Starptautiskās organizācijas

Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja (www.latvia.icom.museum.lv) ir brīvprātīga, nevalstiska, sabiedriska organizācija, kas uz profesionālo interešu pamata apvieno Latvijas muzejus un profesionālos muzeju darbiniekus. Tā dibināta kā ICOM pamatvienība un galvenais instruments Starptautiskās Muzeju padomes komunikācijai ar tās biedriem.

Biedrības mērķi ir:

 • sekmēt Starptautiskās Muzeju padomes mērķu realizēšanu Latvijā;
 • pārstāvēt savu biedru intereses ICOM, risinot Latvijas Nacionālās komitejas aktuālos profesionālos uzdevumus.

Eiropas muzeju organizāciju tīkls (NEMO) ir neatkarīga muzeju asociāciju un līdzīgu organizāciju apvienība, kas pārstāv Eiropas muzejus ( www.ne-mo.org ). Organizācijas mērķi ir:

 • apvienot muzejus un muzeju organizācijas, lai nodrošinātu to vietu apvienotās Eiropas kultūras procesu attīstībā;
 • strādāt ar Eiropas politikas veidotājiem, tādējādi nodrošinot tādu politiku, kas palīdz muzejiem īstenot to kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāju lomu;
 • sekmēt muzeju savstarpējo bagātināšanos, mācoties vienam no otra un rosinot iesaistīšanos dažādos kopējos projektos.

Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība (www.muzeologija.lv/lv) ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības pamatiem ir apvienojušies muzeju nozares speciālisti ar mērķi veicināt muzeoloģiskās domas attīstību Baltijas valstīs. Mērķa sasniegšanai Biedrība izvirza šādus uzdevumus:
• iesaistīties muzeju speciālistu un plašas sabiedrības izglītošanā par muzeju būtību, darbību un attīstību;
• integrēt muzeoloģiskās atziņas Baltijas valstu profesionālajā vidē;
• veicināt profesionālu sadarbību starp Baltijas un citu valstu muzeoloģijas speciālistiem un entuziastiem;
• stiprināt saikni starp sabiedrību un muzejiem.

Galvenās darbības metodes:
• starptautiska ilgtermiņa tālākizglītības projekta „Baltijas Muzeoloģijas skola” organizēšana;
• nacionālas un starptautiskas nozīmes muzeju akciju, diskusiju un sadarbības projektu organizēšana un koordinēšana;
• tālākizglītības kursu, semināru un konferenču organizēšana un koordinēšana;
• metodisko materiālu un muzeoloģisko publikāciju sagatavošana, izdošana un izplatīšana.

Eiropas Muzeju Forums (European Museum Forum)
Eiropas Muzeju forums (EMF) ir nevalstiska organizācija, kas jau 35 gadus darbojas Eiropas Padomes paspārnē un ir vadošā Eiropas muzeju organizācija, kura uzņemas rūpes par Eiropas muzeju sabiedrisko atdevi un kvalitāti. EMF galvenais mērķis ir Eiropas muzeju darbības standartu uzlabošana un sabiedrības informēšana par inovatīviem un izciliem piemēriem muzeju pasaulē. Tā darbību nodrošina Pilnvaroto padome, kurā darbojas atzīti nozares eksperti no daudzām Eiropas valstīm un Nacionālo korespondentu komanda, kurā ietilps pa vienam pārstāvim no katras Eiropas valsts.
Katru gadu, apzinot jaunatvērtos vai tikko rekonstruētos muzejus, Eiropas Muzeju forums organizē Eiropas Muzeju gada balvas pasniegšanu, paralēli publicējot izvērtējošu brošūru, kurā analizē gan visus balvai pieteiktos, gan balvu saņēmušos muzejus. Eiropas Muzeju gada balva tika ieviesta 1977. gadā un tās mērķis bija starptautiski atzīt izcilību un veicināt inovatīvus procesus muzeju sektorā. Balvas fokuss ir vērsts uz muzeju sasniegumiem pieejamības un atvērtības sabiedrībai nodrošināšanā.
Ik gadu Eiropas Muzeju forums rīko 3 dienu konferenci, kas papildina Eiropas Muzeju gada balvas ceremoniju.
Vairāk informācijas: http://www.europeanmuseumforum.info/emf.html

Uz augšu