Pamatizvelne > Nozares > Kultūrizglītība > Atbildīgā struktūrvienība

Atbildīgā struktūrvienība

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC)  ir Kultūras ministra pārraudzībā esoša  tiešās pārvaldes iestāde. Viens no centra darbības uzdevumiem ir īstenot kultūras un radošās industrijas izglītības politiku, sekmējot kultūras un radošo industriju izglītības attīstību.

LNKC darbības mērķis ir īstenot valsts politiku kultūras un radošās industrijas izglītības, nemateriālā kultūras mantojuma, dziesmu un deju svētku tradīcijas un ar to saistītajās tautas mākslas jomās.

LNKC  uzdevumi kultūras un radošās industrijas izglītības jomā:

• izstrādāt centra kompetencē esošo jomu attīstības stratēģiju atbilstoši valsts kultūrpolitikai un organizē tās ieviešanu;
• atbilstoši kompetencei sniegt priekšlikumus attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādei;
• apkopot un analizēt statistikas datus un sniegt nepieciešamo informāciju atbilstoši centra funkcijām un kompetencei;
• plānot un organizēt valsts nozīmes festivālu, konkursu, izstāžu, kā arī citu pasākumu īstenošanu centra kompetencē esošajās jomās;
• piedalīties valsts nozīmes un starpvalstu sadarbības programmu un projektu izveidē un īstenošanā centra kompetencē esošajās jomās;
• atbilstoši kompetencei veikt metodisko darbu, sniegt organizatorisku, informatīvu un cita veida atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām;
• koordinēt un organizēt tālākizglītības un mūžizglītības projektus kultūras jomas speciālistiem un pedagogiem;
• koordinē mākslas, mūzikas un dejas profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmām nepieciešamo mācību materiālu izstrādi;
• sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un nozares profesionālajām organizācijām nodrošina nozares profesiju standartu projektu izstrādi un ekspertīzi;
• izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmu profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem mākslas, mūzikas un dejas profesionālās vidējās izglītības programmās, saskaņot profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu norises darbību laikus, norises grafiku un komisijas sastāvu Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālās vidējās izglītības iestādēm;
• saskaņot profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas sastāvu un profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmu profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem mākslas, mūzikas un dejas profesionālās vidējās izglītības programmās, ko īsteno citu dibinātāju izglītības iestādes;
• sagatavot, aktualizēt un iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā ekspertu sarakstu mākslas, mūzikas un dejas profesionālās vidējās izglītības iestāžu un programmu akreditācijai, kā arī mākslas, mūzikas un dejas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu akreditācijai;
• pārraudzīt izglītības programmu īstenošanas kvalitāti mākslas, mūzikas un dejas profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;
• sniegt priekšlikumus Kultūras ministrijai par valsts finansēto vietu skaitu valsts, pašvaldību un privāto profesionālās izglītības iestāžu licencētajām mākslas, mūzikas un dejas profesionālās izglītības programmām;
• apkopot un izvērtēt pieteikumus valsts dotācijas saņemšanai, kurus Kultūras ministrijā iesniegušas pašvaldību un privātās profesionālās izglītības iestādes, kas īsteno mākslas, mūzikas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmas;
• nodrošināt Kultūras ministrijā saskaņošanai iesniegto pedagogu darba samaksas tarifikāciju pārbaudi.
 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Pils laukums 4, Rīga LV 1365
Tel.:67228985
Fakss: 67227405
lnkce simbolslnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv

 

 

 

 

Uz augšu