Pamatizvelne > Nozares > Filmu māksla > Atbildīgā struktūrvienība

Atbildīgā struktūrvienība

Valsts aģentūra „Nacionālais Kino centrs”National Film Centre of Latvia
Peitavas iela10/12, Rīga, LV1050
Tel: +371 67358878
Fax: +371 67358878
nfce-pasta simbolsnfc.lv
www.nfc.lv

Valsts aģentūra “Nacionālais kino centrs” ir kultūras ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot valsts kultūrpolitiku kino nozarē.

Funkcijas:

 • veicināt Latvijas kino nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju;
 • veicināt audiovizuālo jaunrades darbu un audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;
 • koordinēt Latvijas kino nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
 • reģistrēt filmu producētājus (ražotājus), izplatītājus un izplatīšanas vietas, kā arī atbilstoši kompetencei veikt filmu izplatīšanas nozares uzraudzību un kontroli;
 • veidot kino nozares datu bāzi.

  Uzdevumi:
 • sadalīt kino nozarei piešķirtos valsts budžeta līdzekļus filmu veidošanai un ar filmu nozari saistītiem projektiem;
 • veicināt Latvijas kino attīstību, filmu ražošanu, izrādīšanu un izplatīšanu;
 • piedalīties ar kino nozari saistīto Kultūras ministrijas pasākumu, projektu un programmu koordinēšanā, plānošanā, sagatavošanā un ieviešanā;
 • veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm kino nozares jomā;
 • veicināt Latvijas kino nozares pārstāvju starptautiskās pieredzes apguvi;
 • veicināt sadarbību ar kino nozares un radniecīgām organizācijām;
 • nodrošināt informāciju par starp¬tautisko kino nozares organizāciju sadarbības projektiem;
 • nodrošināt kino nozares datu bāzes pieejamību;
 • veikt uzskaiti, uzkrāt un analizēt informāciju par filmu ražošanu, izplatīšanu un publisku demonstrēšanu.

  Tiesības:
 • pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;
 • publicēt informatīvos materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • atbilstoši kompetencei sagatavot un iesniegt Kultūras ministrijā priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem;
 • atbilstoši kompetencei organizēt un vadīt seminārus, konferences un pasākumus.

  Pārvalde:
 • Aģentūras darbu vada aģentūras direktors.
 • Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un Publisko aģentūru likumā noteiktos pienākumus. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

  Konsultatīvā padome
 • Lai veicinātu valsts politikas īstenošanu kino nozares jomā, kultūras ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk–konsultatīvā padome). Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības aģentūras darbības jomā.
 • Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar kultūras ministra apstiprinātu nolikumu.
 • Konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu nosaka un konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina kultūras ministrs.
 • Konsultatīvās padomes sastāvā iekļauj nozaru speciālistus, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pilnvarotos pārstāvjus.
 • Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.
 • Latvijas Filmu padomes nolikums 

  Manta un finansēšanas kārtība

  Aģentūras finanšu līdzekļus veido:
 • valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;
 • ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;
 • ārvalstu finansiālā palīdzība;
 • ziedojumi un dāvinājumi.
 • Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizņēmumus un slēgt izpirkumnomas (līzinga) līgumus. Pirms Finanšu ministrijas atļaujas saņemšanas aģentūra minēto darījumu dokumentāciju saskaņo ar Kultūras ministriju.

  Aģentūras amatpersonu lēmumu apstrīdēšana un pārskatu sniegšana
 • Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.
 • Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Kultūras ministrijā. Kultūras ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
 • Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un sniedz pārskatu par aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.


 • Uz augšu