Pamatizvelne > Nozares > Filmu māksla

Filmu māksla

Nozares pamatinformācija

 Ministrijas kompetence  filmu nozares jomā ir:

  • veicināt Latvijas kino nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju;
  • veicināt audiovizuālo jaunrades darbu un audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;
  • koordinēt Latvijas kino nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
  • reģistrēt filmu producētājus (ražotājus), izplatītājus un izplatīšanas vietas, kā arī atbilstoši kompetencei veikt filmu izplatīšanas nozares uzraudzību un kontroli;
  • veidot kino nozares datu bāzi;
  • uzturēt, pārvaldīt un attīstīt muzeja krājumu Latvijas audiovizuālās kultūras jomā kā Nacionālā muzeju krājuma daļu;
  • veikt muzeja krājuma Latvijas audiovizuālās kultūras jomā zinātnisko pētniecību;
  • veikt izglītojošo darbu, informējot dažādas mērķauditorijas par Latvijas audiovizuālo kultūru;
  • nodrošināt, lai muzeja krājums Latvijas audiovizuālās kultūras jomā būtu pieejams sabiedrībai.

      Vispārējie darba rādītāji

Uz augšu