Pamatizvelne > Nozares > Bibliotēkas

Bibliotēkas

Nozares pamatinformācija

Ministrijas kompetence bibliotēku darba jomā ir:

 • izstrādāt  bibliotēku nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
 • nodrošināt bibliotēku nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās bibliotēkās un valsts aģentūrās;
 • sadarboties ar Latvijas bibliotēkām, to dibinātājiem, bibliotēku sabiedriskajām organizācijām un Latvijas Bibliotēku padomi;
 • veikt bibliotēku reģistrāciju, organizēt bibliotēku akreditāciju un izsniegt akreditācijas dokumentus;
 • sadarboties ar citu valstu bibliotēku pārvaldes institūcijām, bibliotēkām un starptautiskajām bibliotēku organizācijām. 

Bibliotēku akreditācija

Bibliotēku reģistrācija

LBP atzinums „Par reģionu galveno bibliotēku funkcijām Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošināšanā un to īstenošanas teritorijām pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas”


Pēc tipoloģiskā iedalījuma bibliotēku sistēmu veido

 • 1 nacionālā bibliotēka (Latvijas Nacionālā bibliotēka);
 • 1 nozīmīga nespecializētā bibliotēka (Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka);
 • 50 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas:
  t.sk. 29 augstskolu bibliotēkas;
  t.sk. 21 koledžu bibliotēkas;
 • 35 speciālās;
 • 811 publiskās bibliotēkas:
  t.sk. 801 pašvaldību publiskās bibliotēkas;
        t.sk. 8 Latvijas Neredzīgo bibliotēka ar filiālbibliotēkām;   
        t.sk. 2 citas publiskās bibliotēkas;
 • 852 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas:
  t.sk. 760 vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas;   
        t.sk.  23 vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu bibliotēkas;   
        t.sk. 69 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.

Pavisam kopā: 1 750 bibliotēkas


Vispārējie darba rādītāji

Latvijas bibliotēku portāls

Uz augšu