Dokumenti

Tiesību akti autortiesību un blakustiesību jomā:

 • Starptautiskie līgumi
 • Eiropas Savienības direktīvas
 • Nacionālie normatīvie akti

Starptautiskie līgumi

Latvija ir šādu starptautisku līgumu dalībvalsts:

 • Bernes konvencija par literatūras un mākslas darbu aizsardzību (kopš 1995.gada 1.augusta);
 • Ženēvas konvencija „Par fonogrammu producentu aizsardzību pret neatļautu viņu fonogrammu pavairošanu” (kopš 1997.gada 23.augusta);
 • Romas konvencija „Par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību” (kopš 1999.gada 20.augusta);
 • Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas Autortiesību līgums (kopš 2002.gada 6.marta);
 • Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas Izpildījumu un fonogrammu līgums (kopš 2002.gada 20.maija).

Eiropas Savienības direktīvas

Latvijas normatīvajos aktos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām Eiropas Savienības direktīvām:

 • 91/250/EEK – Padomes 1991.gada 14.maija direktīva par datorprogrammu juridisku aizsardzību;
 • 93/83/EEK – Padomes 1993.gada 27.septembra direktīva par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un citām blakustiesībām satelīttelevīzijas un kabeļtelevīzijas jomā;
 • 96/9/EEK – Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 11.marta direktīva par datubāzu juridisko aizsardzību;
 • 2001/29/EK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 22.maija direktīva par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā;
 • 2001/84/EK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīva par tālākpārdošanas tiesībām par labu mākslas oriģināldarba autoram;
 • 2004/48/EK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīva par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu;
 • 2006/115/EK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīva par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā;
 • 2006/116/EK – Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīva par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem;
 • 2012/28/ES – Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīva par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem;
 • 2014/26/ES – Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra direktīva par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū
   

Nacionālie normatīvie akti

WIPO Lex datu bāze

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) dalībvalstu normatīvie akti un starptautiskie līgumi intelektuālā īpašuma jomā ir pieejami datu bāzē WIPO Lex. Minētā datu bāze ietver arī saistītos dokumentus, kas satur normatīvo aktu analīzi un interpretācijas vadlīnijas.

Uz augšu