Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Kultūrpolitikas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku


Galvenie pienākumi:

 • piedalīties Eiropas Savienības, Eiropas Padomes, UNESCO un citu starptautisku organizāciju kultūrpolitikas dokumentu un nacionālo pozīciju veidošanā un nepieciešamības gadījumā nodrošināt pārstāvību šo organizāciju sanāksmēs;
 • koordinēt sadarbību ar citu, sevišķi – Baltijas, valstu, iestādēm un Baltijas jūras reģiona kultūras sadarbības formātiem savas kompetences ietvaros;
 • piedalīties ar nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu saistītās politikas plānošanā un izstrādē, sniegt priekšlikumus par kultūras mantojuma politikas jomas integrēšanu citos valsts un pašvaldību politikas plānošanas dokumentos un attīstības plānos;
 • sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju nodrošināt regulāru ziņojumu par UNESCO konvenciju īstenošanu Latvijā sagatavošanu;
 • sadarbībā ar ministrijas padotības iestādēm piedalīties citu ministriju un valsts institūciju stratēģisko programmu, koncepciju un ziņojumu sagatavošanā;
 • sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā noteiktajā kārtībā politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus, informatīvos ziņojumus kultūrpolitikas jomā nodaļas kompetences ietvaros;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem.


Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādē, vai kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana;
 • prasme strādāt ar MS Office un interneta resursiem lietpratēja līmenī;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • vēlama pieredze darbā ar starptautiskām organizācijām;
 • zināšanas un izpratne par valsts kultūrpolitiku un tās plānošanu;
 • pamatzināšanas stratēģiskajā plānošanā, politikas plānošanas un tiesību aktu izstrādē;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.


Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darbavietu Rīgas centrā.


Amatam noteikta 36.saime "Politikas plānošana", II līmenis, 9.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1071 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2017.gada 7.martam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2017.gada 7.marts), vai elektroniski uz e-pastu: pastse simbolskm.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Kultūrpolitikas departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Viate), (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • kā arī citus dokumentus, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot.


Konkursa nolikums

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pretendenta aptaujas lapa

Valodu pašnovērtējuma tabulaKultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktora amatu.


Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbu, nodrošinot Latvijas Neredzīgo bibliotēkas mērķu un uzdevumu izpildi;
 • pārstāvēt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs;
 • nodrošināt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas stratēģijas izstrādi un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas akreditāciju.


Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze vadošā amatā;
 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • vēlama darba pieredze projektu vadībā;
 • labas zināšanas un izpratne par bibliotēku darbību un funkcijām;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes.


Amatam noteikta 1.saime „Administratīvā vadība”, IVB līmenis, 14.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga 1093,00 EUR.

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2017.gada 8.martam jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz personīgi (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, LV-1364, (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 08.03.2017.), vai elektroniski uz e-pastu: pastse simbolskm.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktora amatu” šādi dokumenti:

 • pieteikuma anketa;
 • parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • pretendenta izstrādātu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbības attīstības piedāvājumu turpmākajiem 3 (trīs) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – ne vairāk kā 3 (trīs) A4 formāta lapas);
 • kā arī citus dokumentus, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa

Valodu pašnovērtējuma tabula

Informācija par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbību


Uz augšu