Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Sabiedrības integrācija

Sabiedrības integrācija


Kultūras ministrijas kompetence
Kultūras ministrijas kompetence sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā ir: 
- izstrādāt valsts politiku sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā; 
- nodrošināt sabiedrības integrācijas politikas koordinētu ieviešanu;
- veicināt labvēlīgas vides veidošanos pilsoniskās sabiedrības attīstībai;
- nodrošināt Latvijas mazākumtautību, tostarp romu, tiesību ievērošanu, veicinot rasu un etniskās diskriminācijas izskaušanu; 
- koordinēt sabiedriskā labuma komisijas darbībai nepieciešamo locekļu atlases procesu. 

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu rīcības virzieni, mērķi un uzdevumiDokumenti


Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar MK 20.10.2011. rīkojumu Nr.542, grozītas ar MK 12.12.2012. rīkojumu Nr.596 un MK 22.04.2015. rīkojumu Nr.207) 

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas plāns laikposmā līdz 2016.gadam (apstiprināts ar MK 25.02.2015. rīkojumu Nr.102) 

Informatīvais ziņojums par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam rīcības plāna īstenošanas gaitu 2012.-2013.gadā

Pārskats par sabiedrības saliedētības pasākumu īstenošanu 2012.gadā

Informatīvais ziņojums par sabiedrības saliedēšanu, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanu (apstiprināts ar MK 29.05.2012. sēdes protokolu Nr.30 41.§)

Konceptuālais ziņojums par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi (apstiprināts ar MK 16.12.2015. rīkojumu Nr.79).


Padomes un darba grupas,
kuru darbību nodrošina Sabiedrības integrācijas departaments

- Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padome ( sastāvs, nolikums, sēdes)
- Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes darba grupa diasporas politikas jautājumos (sastāvs, nolikums, sēdes)        
Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvā komiteja
Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvā padome
Konsultatīvā padome trešo valstu pilsoņu integrācijai

Eiropas institūciju kontaktpunkti un ekspertu grupas, kurās Sabiedrības integrācijas departaments pārstāv Latviju  
Kontaktpunktu un ekspertu grupu saraksts

 
Publikācijas un pētījumi
- Buklets „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam” latviešu, angļu un krievu valodās

- Buklets „LATVIJA. Valsts pie Baltijas jūras. Informatīvs materiāls patvēruma meklētājiem” (2015) latviešu, angļu un arābu valodās

-  Pētījums „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas jomu analīze Latvijā, novērtējot „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018. gadam” īstenošanu laika posmā no 2012. – 2014. gadam, ņemot vērā pamatnostādņu 5. sadaļā noteiktos politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus” Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma (2015)

- Pētījums „Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā”. Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma (2015)

- Atzinums „Par sabiedrības integrācijas politikas organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējām” Zvērinātu advokātu birojs „COBALT” saskaņā ar Kultūras ministrijas pasūtījumu (2016)

- "Sabiedrības integrācijas politikas organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējas" (prezentācija pptx.)


Statistika

Sabiedrības saliedētība (infografika veidota sadarbībā ar Valsts kanceleju)

Infografika par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā

 

 

 

 

 
Uz augšu