Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Noderīga informācija > Kultūras nozares pētījumi

Kultūras nozares pētījumi

KM pasūtītie zinātniskie pētījumi


Gads


Pētījuma nosaukums

Pētījuma veicējs

Pieejams elektroniski


2016
Pētījums par PVN piemērošanas ietekmi kultūras nozarē
SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija"
x
2014

Atalgojuma analīze Baltijas valstu un pašvaldību profesionālajās koncertorganizācijās, teātros, operas un baleta teātros

Latvijas arhitektūras nozares statistisks raksturojums 

SIA „Civitta Latvija“

 

SIA "Excolo Latvia" 

x

   

x


2013
Latvijas kultūras kanona veidošanas metodoloģiskie kritēriji un principi. Vienotu Latvijas Kultūras kanona veidošanas metodoloģisko principu un
kritēriju noteikšana
Biedrība CULTURELAB, Latvijas Kultūras akadēmija

 x


2008
Radošo industriju izpēte: statistikas datu aktualizācija Baltijas Starptautiskais Ekonomikas un Politikas Studiju Centrs

x

2008
Latvijas nodokļu politikas ietekme uz kultūras nozari un kultūras tirgu ES un dalībvalstu kontekstā Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas Institūts

x

2008
Muzeja darbinieku raksturojums un darba motivācijas analīze: muzeju vadītāju vērtējums Baltijas Sociālo zinātņu institūts

x

2008
Teātru apmeklējuma noteicošie faktori un mērķauditorijas identificēšana Baltijas Sociālo zinātņu institūts

x

2008
Kultūrvides daudzveidības veicināšana un pārvaldība: nevalstiskās un privātās kultūras iniciatīvas Latvijas Universitāte

x

2008

 


Dziesmu un deju svētki mainīgā ekonomikas vidē

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts

x

 

2008

Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveides sociāli ekonomiskais
pamatojums

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

x


2007
Kultūras pieejamība novados: aptauja un ekspertu intervijas Baltijas Sociālo zinātņu institūts x
2007
Valsts un reģionālā līmeņa bibliotēku metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmas izpēte bibliotēku darbības uzlabošanai tradicionālajā un elektroniskajā vidē Latvijas Nacionālā bibliotēka x
2007
Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālā vidē LU Sociālo un politisko pētījumu institūts x
2007
Radošās industrijas Latvijā Baltijas Starptautiskais Ekonomikas un Politikas Studiju Centrs x
2007
Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte: pieprasījums un piedāvājums Baltijas Sociālo zinātņu institūts x

2006
Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un ES struktūrfondu finansējums kultūrai SIA „Baltic Project Consulting” (pasūtītājs LR Finanšu ministrija) x
2006

Dizains Latvijai (Design for Latvia)
Pētījuma ziņojums angļu valodā
Pētījuma ziņojums latviešu valodā
Pētījuma pielikums angļu valodā

Dr. Per Mollerup x

2005
Par radošo industriju potenciālu un attīstības iespējām Latvijā (4 gadījumu izpēte – teātris, dizains, kultūrtūrisms, kino -, kultūras patēriņa pētījums) Rīgas Ekonomikas augstskola ar Lielbritānijas padomes atbalstu x

2002 1. Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte: pieprasījums un piedāvājums Baltijas Sociālo zinātņu institūts x
2002 2. Kultūras pieminekļu īpašnieku attieksme pret kultūras pieminekļu statusu kā apgrūtinājumu BO SIA ZA Ekonomikas institūts x
2002 3. Pētījums par sabiedrības informētību kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā Baltijas Sociālo zinātņu institūts x
2002 4. Valsts finansētās kultūras institūcijās strādājošo izpildītājmākslinieku darba algas aprēķināšanas kritēriji BO SIA ZA Ekonomikas institūts
2002 5. Dziesmu svētki mainīgā sociālā vidē Baltijas studiju centrs x
2002 6. Muzeju juridiskā statusa pilnveidošana ekonomiski rentablai un efektīvai muzeju darbībai BO SIA ZA Ekonomikas institūts x
2002 7. Datu bāze “Latviešu grāmatniecības darbinieki” Latvijas Nacionālā bibliotēka
2002 8. Reģionālā reforma un bibliotēkas

Latvijas Nacionālā bibliotēka

x
2002 9. Latvija kā Eiropas monētniecības sastāvdaļa. Naudas atradumi (depozīti) Latvijā (1.-20.gs.). Latvijas Vēstures muzejs x
2002 10. Viduslaiki Latvijā Turaidas muzejrezervāts x
2002 11. Latvijas reģionālo profesionālo teātru skatītāju pieprasījuma un apmeklējuma motivācijas izpēte Baltijas Sociālo zinātņu institūts x
2002 12. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertu apmeklētāju aptauja Baltijas Sociālo zinātņu institūts x

2003
Kultūras nozares ieguldījuma tautsaimnieciskā aprēķināšana (statistisko rādītāju pilveidošana) BO SIA ZA Ekonomikas institūts x

2001 1 Tautas mākslas pieejamības izpēte Baltijas Sociālo zinātņu institūts x
2001 2. Kultūras pieejamība novados – analīzes kultūrpolitiskie aspekti Baltijas Sociālo zinātņu institūts x
2001 3. Filmu nozares ekonomiskā potenciāla izmantošana Latvijas tautsaimniecībā BO SIA ZA Ekonomikas institūts x
2001 4. Filmu industrijas attīstības iespējas Latvijā BO SIA ZA Ekonomikas institūts x
2001 5. Valsts teātru finansēšanas modeļa izstrāde BO SIA ZA Ekonomikas institūts x
2001 6. Rīgas Doma muzeja vēstures un kolekcijas likteņa izpēte Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
2001 7. Krievijas muzejos esošo Latvijas arheoloģisko senlietu apzināšana un izpēte (Ludzas Odukalna kapulauka katalogs) Latvijas Vēstures muzejs
2001 8. Izstādes "Kurzeme Eiropā. Hercogs Pēteris, Bīronu nams un Kurzemes leģendas kataloga papildināšana ar jauniem izpētes materiāliem Rundāles pilsmuzejs
2001 9. Fridriha Vilhelma Brederlo kolekcijas izpēte Latvijas Mākslas muzeju apvienība, Ārzemju mākslas muzejs
2001 10. Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja zinātniskās koncepcijas izstrāde Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

2000 1. Bibliotēku ekonomika – pakalpojumi, finansēšana un darbības efektivitāte BO SIA LZA Ekonomikas institūts x
2000 2. Latvijas bibliotēku statistika Eiropas savienības kontekstā LNB
2000 3. Kultūras decentralizācija, sociālo procesu analīze un to ietekme uz kultūras nozares attīstību novados Baltijas datu nams, BO VU LZA Ekonomikas institūts x
2000 4. Kultūras procesi un marginalizācijas problēma LU Filozofijas un socioloģijas institūts
2000 5. Marginalizācijas procesu izpēte Latvijas pilsētu iedzīvotāju vidū Baltijas datu nams
2000 6. Autortiesību un ar tām saistīto nozaru ekonomiskais ieguldījums Latvijā Jenčepingas Starptautiskā Biznesa skola, Mediju menedžmenta un transformācijas centrs, Zviedrija
Turku Ekonomikas un Biznesa Administrācijas skola, Biznesa izpētes un attīstības centrs, Media Grupa, Somija
x

1999 1. Iedzīvotāju aptauja: Muzeji Baltijas datu nams

x

1999 2. Izglītība un kultūra multietniskas sabiedrības apstākļos: nostādnes un risinājumi Baltijas datu nams

x

1999 3. Latvijas minoritāšu bērnu un jaunatnes kultūrizglītība – sabiedrības integrācijas nosacījums Baltijas datu nams

x

1999 4. Kultūras nozares tautsaimnieciskais nozīmīgums BO SIA ZA Ekonomikas institūts x
1999 5. Nacionālās programmas „Kultūra“ kopsavilkuma dokumenta izstrāde LZA Ekonomikas institūts
1999 6. Sabiedrības integrācijas kultūrpolitiskā dimensija LU Filozofijas un socioloģijas institūts

1998 1. Latviešu seniespiedumu kopkatalogs LNB
1998 2. Latvijas bibliotēka 20.gs. beigās LNB
1998 3. Latvijas Neredzīgo bibliotēkas tifloloģisko materiālu datu bāzes veidošana Latvijas Neredzīgo bibliotēka
1998 4. Monēta un tradīcija Latvijā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
1998 5. Turaidas mūra pils – vienas no izcilākajām un nozīmīgākajām pilīm – cietokšņiem Latvijā – saglabāšana Turaidas muzejrezervāts
1998 6. Bornes baznīca, draudze un novads 16.gs. 2.puse – 20.gs. Latvijas Etnogrāf. brīvdabas muzejs
1998 7. Krievijas muzejos esošo Latvijas arheoloģiskos pieminekļos iegūto senlietu apzināšana un izpēte Latvijas Vēstures muzejs
1998 8. Izstādes „Ungurmuiža” zinātniskā kataloga izstrāde Rundāles pils muzejs
1998 9. Vācu un padomju okupācijas gados iznīcinātie nekustamie kultūras pieminekļi VKPAI
1998 10. Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte un prognoze Baltijas Datu nams x
1998 11. Kultūra kā sabiedrību integrējošs faktors Baltijas Datu nams
1998 12. Kultūras sektora tautsaimnieciskā nozīmīguma novērtējums BO SIA ZA Ekonomikas institūts x
1998 13. Kultūrpolitikas filozofiskie aspekti Latvijas integrācijas procesā ES Filozofijas un socioloģijas institūts
1998 14. Latvijas politiskā nācija: kultūras aspekts Filozofijas un socioloģijas institūts

Uz augšu