Kultūras ministre > Kultūras ministre

Kultūras ministre

DaceMelbarde_fDeinats_B4W9893.jpg

Kultūras ministre Dace Melbārde. Foto: Jānis Deinats 


Curriculum Vitae

VĀRDS, UZVĀRDS  Dace Melbārde  

IZGLĪTĪBA  
1998.- 2001. Sociālo zinātņu maģistra grāds, specializācija sabiedrības vadībā
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes
Sabiedrības vadības maģistrantūra programma
1994.- 1996. Mākslas maģistra grāds, kultūras teorijas, administrācijas un vēstures specialitāte
Latvijas Kultūras akadēmija
1990.- 1994.  Vēstures zinātņu bakalaura grāds
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte
1978.- 1989. Valmieras 1.vidusskola (Valmieras ģimnāzija)

TĀLĀKIZGLĪTĪBA
2010. Apmācības seminārs „Sadarbības prasmes efektīvai partnerībai” („Co operation Skills for Efective Partnerships”)
2009. Darbības izpildes un vadības sistēmas (Performance Mangement) – online kursi
2009. GPS (Global planning system) sistēmas lietošana finanšu un darbības plānošanai un monitoringam
No 2007. Latvijas Kultūras akadēmijas doktorantūra
2003. Izglītības darbinieku tālākizglītības kursi pedagoģijā Rīgas pilsētas Skolotāju izglītības centrā
2002. Kvalifikācijas celšanas kursi UNESCO (Parīzē) UNESCO Nacionālo komisiju ģenerālsekretāriem
2002. Kursi “Sabiedrisko attiecību veidošana” Tautas mākslas centrā
2000. Franču valodas kursi Francijas kultūras centrā
1999. Angļu valodas kursi Plimutas universitātē (Lielbritānija)
1999. Sorosa fonda – Latvija un Valsts valodas apguves programmas kursi starpkultūru nometņu organizatoriem
1998. UNDP Izglītības programma “Sievietes un uzņēmējdarbība”
1997.- 1998. Apmācības programma starptautisko jauniešu apmaiņas projektu organizatoriem  ES programmas “Jaunatne Eiropai” ietvaros
1996.- 1997. EP apmācības kursi “Jaunas pieejas darbā ar informāciju un konsultācijām jaunatnei”
EP apmācības kursi izglītības darbiniekiem “Muzejs kā izglītības procesa bagātinātājs”
1981.- 1987. Valmieras mūzikas skola

DARBA PIEREDZE
2014.g. 5.novembris - Latvijas Republikas kultūras ministre Laimdotas Straujumas valdībā
2014.g. 22.janvāris - Latvijas Republikas kultūras ministre Laimdotas Straujumas valdībā
2013.g. 31.oktobris - Latvijas Republikas kultūras ministre Valda Dombrovska valdībā
2013.g. oktobris/novembris UNESCO Ģenerālās konferences 37.sesijas Kultūras komisijas priekšsēdētāja
2011.- 2013. Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore 
2009.- 2011. Britu padomes pārstāvniecības vadītāja Latvijā
2007.- 2009. Eksperte kultūras jautājumos Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007-2013 ekspertu grupā „Cilvēku labklājības kāpums”
2006.- 2009. Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle
2005.- 2009. Latvijas kultūras koledžas vieslektore. Lekciju kursa tēma: „Kultūrpolitika”
2004.- 2009. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos
2004.- 2009.  Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore. Lekciju kursu tēmas: „Latvijas kultūrpolitika”, „Kultūrpārvaldība”, „Starptautiskās kultūras sistēmas”
2004.- 2006. Ministru kabineta padomes „Izglītība visiem” locekle
1999.- 2004. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre
2003.- 2005. Rīgas Vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes priekšsēdētāja
2003.- 2005. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes locekle
1999.- 2004. Jaunatnes lietu konsultante Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā
1999.- 2001. Direktora padomniece Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrā
1996.- 1999. Direktora vietniece Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrā
1994.- 1996. Kultūras centra vadītāja Latvijas Policijas akadēmijā
1992.- 1995. Izglītības un informācijas darba galvenā speciāliste Latvijas Kara muzejā

PROJEKTU VADĪBA
2010. Radošuma nedēļas projekta Latvijā autore un vadītāja
2004.- 2006. Valsts kultūrpolitikas vadlīniju „Nacionāla valsts” darba grupas vadītāja
2004.- 2005. Starptautiskā foruma “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: jaunatne, izglītība un attīstība” projekta autore un iniciatore
2002.- 2003. UNESCO pilotprojekts “Baltijas valstu kultūras tūrisma dokuments”. Projekta pārraudzības grupas vadītāja Latvijā un projekta izstrādes darba grupas locekle Baltijas valstīs.
2001.- 2003. Baltijas valstu projekts “Dziesmu svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” (Dziesmu svētku pieteikums Cilvēces nemateriālās kultūras meistardarbu proklamēšanai). Baltijas valstu darba grupas vadītāja.
2001.- 2003. UNESCO globālās iniciatīvas „Izglītības visiem” Baltijas jūras reģiona darba grupas vadītāja
2000. 21.Starptautisko Hanzas dienu  Jaunatnes programmas vadītāja.
1999.- 2000. 1.Latvijas Jaunatnes Kongresa projekta autore un vadītāja.
Starptautiskajam Miera kultūras gadam veltītās programmas “Es un mans laikmets” autore un vadītāja.
1998.- 1999. TV konkursa “Erudīts” līdzautore, LR 80.gadadienai veltītās programmas “Mans ceļš uz Latviju” autore.
1997.- 1998. Ar Sorosa fonda Latvija atbalstu īstenotā projekta “Skola un muzejs” autore un vadītāja. Projektu “Latvijas jaunatnes informācijas dienas” un “Latvijas augstskolu dienas” autore.
 
APBALVOJUMI
2005.gads. Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva par izciliem sasniegumiem kultūras menedžmentā (sakarā ar jauno Valsts kultūrpolitikas vadlīniju „Nacionāla valsts” izstrādes procesa veiksmīgu vadību)
2005.gads. Starptautiskās organizācijas Junior Chamber international organizētā pasaules konkursa „The Outstanding Young Persons” („Izcili, jauni cilvēki”) pasaules konkursa fināliste un Latvijas konkursa uzvarētāja kategorijā „Sasniegumi kultūrā”.
2001.gads Latvijas ārlietu ministrijas apbalvojums par nopelniem Latvijas valsts stiprināšanā
 Vairāki Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksti

PUBLIKĀCIJAS UN REFERĀTI. ZINĀTNISKIE DARBI.
Bakalaura un maģistra darba tēmas
1. Bakalaura darbs LU Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures bakalaura programmā „Ludvigs Bērziņš sabiedriskajā un kultūras dzīvē emigrācijā (1944.-1965.)”
2. Maģistra darbs LKA Mākslas maģistra programmā „Muzeja izglītojošais darbs”
3. Maģistra darbs LU Ekonomikas un vadības fakultātes Sabiedrības vadības programmā „UNESCO – nozīmīgs attīstības resurss Latvijā un pasaulē”

Publikācijas
1. „Future of the creative industries: green niche, creative partnerships or laguage weed?”// „More is Better” Nordic_Baltic coorperation 1991 – 2031, 2012. 48 p.
2. The 8th Conference of Ministers for Culture of the Baltic Sea States. Riga 16-17.10.2008.-R, 2009. 87 p. Editor and author of 2 chapters.
3. The Cultural Dimension of the Baltic Sea Region: identity, framework and future challenges// EU Strategic Challenges in the Baltic Sea Region. Valmiera 2009. 97-106 p.
4. Priekšvārds Džona Hoka grāmatai „Kultūras nozīme valsts attīstības plānošanā”. – Cēsis, 2007. 91 lpp;
5. Vai „kultūras laiku” sākums Eiropas Savienībā? LKA rakstu krājums „Kultūras menedžments”. -R.,2008.;
6. Kultūras centru loma kultūrpolitikas īstenošanā. Metodiskais materiāls „Ceļvedis kultūras centru vadībā” V/A „Tautas mākslas centrs”,2008. 180 lpp.;
7. Mākslas muzeju nākotnes redzējums saistībā ar valsts kultūrpolitikas prioritātēm. Vīzijas un realitāte. Starptautiskās konferences „Mākslas muzeju vieta kultūras procesos. Vēsture un perspektīvas” rakstu krājums. –R.,2008.
8. Izglītojošais darbs – muzeju komunikācijas sastāvdaļa// Muzeju izglītojošais darbs. R.1997.
9. Pēcvārds. Dziesmu un deju svētku mazā enciklopēdija.R.2000.
10. Life in 2015:the MDG (Millenium Development Goals) Report.R.2005. Ziņojuma sagatavošanas darba grupas locekle.
11. Pasaulē un Latvijā. Ar izglītības, zinātnes un kultūras misiju// Latvijas Vēstnesis.26.01.2000.
12. Dziesmu un deju svētku ilgmūžībai// Latvijas Vēstnesis.18.06.2004.
13. Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā - Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras meistardarbs. Pieejams:http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/Latvijas-arlietas/2003/nov/3570/
14. Towards EFA goals: situation in Latvia and cooperation in the Baltic Sea region// Lifelong learning: discourses in Europe; Publ: 2003; p. 60-72.
Pieejams: http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=ged&lin=1&mode=e&gp=0&look=new&sc1=1&sc2=1&nl=1&req=4&by=3&au=Neiburga,%20Dace
15. Tradition and Simbolism of the Song and Dance Celebration Process in Estonia, Latvia and Lithuania. Līdzautore multinacionālajam pieteikumam cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras meistardarbu proklamēšanai. Pieejams: http://www.unesco.ee/dok/song_and_dance_e.pdf
16. Dziesmu un deju svētku tradīcija Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Latvijas pieteikums. Prezentācija Baltijas valstu konferencē. Rīgā, 2002.gada 10.-11. augustā.
17. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. Nacionāla valsts.R.2006. Darba grupas vadītāja un vadlīniju sastādītāja. Pieejams: http://www.mk.gov.lv/doc/2005/KMPamn_141105_3.doc
18. Cik vērti ir Dziesmu svētki? 25.10.04. Pieejams: http://www.delfi.lv/archive/index.php?id=9380158 . Saīsinātā versijā publicēts laikrakstā „Diena”

Referāti, prezentācijas
19. Referāts „Jaunākās radošās industrijas interpretācijas 21.gs, to nozīme reģionālajā attīstībā” seminārā „RADOŠĀ INDUSTRIJA LATVIJAS REĢIONOS: PIEREDZE UN POTENCIĀLS”, 2011.gada 8.decembris 10.00 – 15:00, Laikmetīgās mākslas muzejā KIM?.
20. Referāts Robežpārkāpēji: no radoša impulsa līdz ilgtspējīgai pasaulei” konferencē „RADOŠO INDUSTRIJU UN KULTŪRAS SOCIĀLEKONOMISKĀ NOZĪME, 2010.gada 15. oktobrī, Rīgas Ekonomikas augstskolā.
21. Referāts „Kāpēc nacionāla valsts un kultūra?” LKA STUDENTU ZINĀTNISKAJĀ UN RADOŠAJĀ KONFERENCĒ „KĀ MAN RUNĀT PAR...?”2008. gada 25. aprīlī;
22. Referāts „Latvijas kultūrpolitikas un kultūras tirgus vajadzības: kāpēc un kādi speciālisti ir nepieciešami?” Latvijas Kultūras koledžas konferencē „Latvijas Kultūras koledžas nākotne valsts un kultūras attīstības kontekstā” un līdzdalība konferences sagatavošanā;
23. Referāts „Latvija – kultūras centrs: resursi, produkti, globālais pieprasījums” konferencē “Konkurētspējīga identitāte Latvijai: vide, izglītība, kultūra” 2008.gada 12.marts;
24. Referāts paneļdiskusijā „Eiropas kultūras politika, Eiropas Starpkultūru dialoga gads 2008. un Baltijas valsts”, Rīga 2007.gada novembris;
25. Referāts „Reģionālās kultūrpolitikas plānošana Latvijā” konferencē „Reģionālā kultūrpolitika Latvijā”, Cēsis, 2007.gada 4.decembrī;
26. Referāts „“Radošās pilsētas” – pilsētu izaugsmes scenārijs Latvijā” Baltijas jūras valstu pilsētu savienības Kultūras komisijas seminārā „Kultūras sadarbība un attīstība. Vietējais un reģionālais aspekts” 2008. gada 25. janvārī, Tukumā;
27. Referāts „Mūžizglītība muzejā Latvijas kultūrpolitikas perspektīvā” Starptautiskā seminārā “Mūžizglītība muzejā- Latvijas situācija” 2008.gada 13.maijs, LNMM; 
28. Līdzdalība starptautiskās konferences „SUSTAINABILITY OF THE SONG AND DANCE CELEBRATION TRADITION IN THE BALTICS”, Rīgā, 2007.gada 8.-10.novembrī, organizācijā un konferences rezolūcijas izstrādē, konferences plenārsēžu moderēšana.
29. Dažas Latvijas - Lietuvas kultūras sakaru mozaīkas//Latvijas un Lietuvas kultūras sadarbība: kopīgi projekti, kultūras informācijas izplatīšana (izdevumi, tulkojumi). Lietuvas un Latvijas foruma 1.kongress, Kauņā, 2005.gada 21.-22. septembris.
30. Kultūras mantojums: reģionālā identitāte un attīstība. Konference „Laiki mainās, tilti paliek”, Kuldīgā, 2005.gada 2.septembris.
31. Dziesmu un  deju svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras meistardarbs. Konference „Ceļā uz Dziesmu svētkiem”, Rīgā, 2003.gada 26.-27.nonembris.
32. UNESCO programme on safeguarding and revitalization of the intangible culture heritage – high priority of UNESCO since 1999. Baltijas valstu konference. Rīgā 2004.gada 25.martā.
33. Mākslas muzeju nākotnes redzējums saistībā ar kultūrpolitikas prioritātēm. Vīzijas un realitāte. Starptautiska konference „Mākslas muzeju vieta kultūras procesos. Vēsture un perspektīvas”, Rīgā, 2005.gada 14.-15.septembrī. Referāts sagatavots konferences publikācijai.
34. Latvian Culture Policy Guidelines “NATION-State” 2006 – 2015.  Nordic-Baltic meeting on cultural cooperation. 02.- 03.November, 2005, Riga
35. Why creative industries are important in Latvia? Dānijas kultūras institūta rīkotā starptautiskā konference par radošajām industrijām. 2004. Rīgā.
36. Mūžizglītība un muzejs. Starptautiskā konference „Muzejs un sabiedrība”, Ventspilī, 2002.gada 11.-12.oktobris.

 


Uz augšu