Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Publiskie iepirkumi > Lēmumi par līgumu slēgšanu > Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no 4000 euro līdz 42 000 euro

Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no 4000 euro līdz 42 000 euro

Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2016.gada 25.aprīlī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 11.aprīlī;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2016/9;
Iepirkuma priekšmets – „Kultūras ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana”;
Līguma izpildītājs – AAS „BTA Baltic Insurance Company”, reģistrācijas Nr.
40103840140
juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV – 1010;
Līguma darbības termiņš – Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei. Veselības apdrošināšanas polise darbojas no tās abpusējas parakstīšanas dienā un tās darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši;
Līgumsumma (bez PVN) – 30 885 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2015.gada 29.jūnijā;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 17.septembrī;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2015/17;

Iepirkuma priekšmets – „Dīzeļdegvielas iegāde Latvijā, Lietuvā un Igaunijā Kultūras ministrijas dienesta transportlīdzekļu vajadzībām”;
Līguma izpildītājs – SIA „Statoil Fuel&Retail Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003064094,
juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013;
Līguma darbības termiņš – Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus.
Līgumsumma (bez PVN) – 41 999 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2015.gada 14.aprīlī
Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 25.maijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2015/10

Iepirkuma priekšmets – „Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā”
Līguma izpildītājs – Nodibinājums „Baltc Institute of Social Sciences”, Reģistrācijas Nr.50008084991, juridiskā adrese: Pīkola iela 31-4, Rīga, LV-1006
Līguma darbības termiņš – 7 (septiņi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Līgumcena (bez PVN) – 19 000,00 euro

Lēmums

Līgums

Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2014.gada 21.novembrī
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 20.oktobris
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2014/17

Iepirkuma priekšmets – „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas jomu analīze Latvijā, novērtējot Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanu laika posmā no 2012. – 2014.gadam, ņemot vērā pamatnostādņu 5.sadaļā noteiktos politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus”
Līguma izpildītājs – Nodibinājums„Baltc Institute of Social Sciences”, Reģistrācijas Nr.50008084991, juridiskā adrese: Pīkola iela 31-4, Rīga, LV-1006
Līguma darbības termiņš – 5 (pieci) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Līgumcena (bez PVN) – 14 000 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2014.gada 14.novembrī
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 7.novembris
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2014/21

Iepirkuma priekšmets – „Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegāde Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai”
Līguma izpildītājs – SIA „Savita”, Reģistrācijas Nr.40003876654, juridiskā adrese: Vagonu iela 27-7, Rīga, LV-1009
Līguma darbības termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Līgumcena (bez PVN) – 15 000 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2014.gada 11. jūnijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 04.jūnijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. RDMV/2014/3

Iepirkuma priekšmets – „Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi”
Līguma izpildītājs –SIA „Sadzīves pakalpojumi”, reģ.nr. 40003015027, Daugavpils iela 62/66, Rīga, LV -1003
Līgumcena – 8 500,00 euro

Lēmums

Līgums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2014.gada 29.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 21.maijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2014/9

Iepirkuma priekšmets – „Papildu autoruzraudzības pakalpojumi sakarā ar izmaiņām LNB infrastruktūras objektu pirmās kārtas būvdarbu Tehniskajā projektā”
Līguma izpildītājs – SIA „Arhitektu birojs Ģelzis-Šmits-Arhetips”, reģistrācijas Nr. 400037730405, juridiskā adrese: Skolas iela 21, Rīga, LV-1010
Līgumcena – 19 564,36 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2014.gada 21. martā                  
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 11.aprīlī
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2014/9

Iepirkuma priekšmets – Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zāļu mobilais aprīkojums
Līguma izpildītājs – SIA „Audio AE”, reģistrācijas Nr. 40003223115, juridiskā adrese: Ūdens iela 20/22, Rīga, LV-1007
Līgumcena – 31 206,86 euro

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots Iepirkumu uzraudzības mājas lapā –2014. gada 30.janvārī
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 20.februāris
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/12

Iepirkuma priekšmets – „Ekspertu atlase projektu iesniegumu vērtēšanai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmu „Kultūras mantojuma saglabāšana” un „Kultūras apmaiņa” ietvaros”
Vispārīgās vienošanās izpildītājs iepirkuma daļā Nr.1 par „Kultūras mantojuma saglabāšanas ekspertu pakalpojumi par iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu” - Jānis Lejnieks, personas kods: XXXXXX-XXXXX;
Vispārīgā vienošanās darbības termiņš – no tās abpusējas parakstīšanas dienas līdz 2015.gada 21.decembrim. Līgumcena (bez PVN) – 2700 euro 


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā – 2013.gada 19. decembrī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 23.janvāris;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/19;

Iepirkuma priekšmets – Transporta pakalpojumi Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai;
Līguma izpildītājs – SIA „Autooga”, reģistrācijas Nr. 40003756290, Kr.Valdemāra iela 120-50, Rīga, LV-1013;
Līguma darbības termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Līgumcena (bez PVN) – 6488,30 euro 

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu


Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2013.gada 14. decembrī                   
Lēmuma pieņemšanas datums – 2014.gada 10.janvārī
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/20

Iepirkuma priekšmets – Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas Mūkusalas ielā 3, Rīgā, apdrošināšana
Līguma izpildītājs – If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 401032011449, juridiskā adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010
Līgumcena – 30 344,00 euro


Lēmums 


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2013.gada 17.septembrī                   
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 24.oktobrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/13

Iepirkuma priekšmets – Par jauna dienesta vieglā automobiļa nomu Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai
Līguma izpildītājs – SIA „Garant Trans”, reģistrācijas Nr. 40103424000, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 45/47, Rīga, LV-1004
Līgumcena (bez PVN): LVL 13320,00

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2013.gada 27.septembrī                   
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 16.oktobrī 
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/14

Iepirkuma priekšmets – Par dienesta vieglās automašīnas šofera pakalpojuma sniegšanu Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai
Līguma izpildītājs – Latvijas Republikas Saeimas autobāze, reģistrācijas Nr. 90000039056, juridiskā adrese: Skanstes iela 6, Rīga, LV- 1013
Līgumcena (bez PVN): LVL29999,00

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā – 2013.gada 13.maijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 3.jūnijs
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/9

Iepirkuma priekšmets – „Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana”
Līguma izpildītājs – SIA „LETA”, reģistrācijas Nr. LV40003229349
Juridiskā adrese: Marijas iela 2, Rīga, LV-1050
Līgumcena (bez PVN): LVL 16968,00

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2013. gada 26.martā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 15.aprīlī
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/6

Iepirkuma priekšmets –– Kultūras ministrijas darbinieku veselības apdrošināšana
Līguma izpildītājs – „BTA Insurance Company” SE, Reģistrācijas nr.40003159840
juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142.

Līgumcena (bez PVN): LVL 19999.00

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā –2013. gada 6.martā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 20.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/3ETV

Iepirkuma priekšmets –– Informācijas ievietošana drukātajos preses izdevumos projekta „Nacionālais integrācijas centrs” (Nr. IF/2011/1.b./1) ietvaros
Līguma izpildītājs – SIA "Trendmark", reģistrācijas nr. 40003655006, juridiskā adrese: Cēsu iela 31k - 3, Rīga, LV-1012
Līgumcena (bez PVN): LVL 4811,14


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 07.februārī
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 8.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/3

Iepirkuma priekšmets –– Par degvielu, eļļu, autopiederumu iegādi un servisa pakalpojumu saņemšanu degvielas uzpildes stacijās Kultūras ministrijas dienesta transportlīdzekļu vajadzībām
Līguma izpildītājs – SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003064094, juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013
Līgumcena (bez PVN): LVL 19999.00

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā –2013. gada 04.februārī
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 15.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/4

Iepirkuma priekšmets –– Kultūras ministrijas telpu, pagalma un pieguļošās teritorijas uzkopšana
Līguma izpildītājs – SIA "MK Gaisma", reģistrācijas nr. 40103193705, juridiskā adrese: Duntes iela 34, Rīga, LV-1005
Līgumcena (bez PVN): LVL 17825.52

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā –2013. gada 26.februārī
Lēmuma pieņemšanas datums – 2013.gada 21.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2013/5
Iepirkuma priekšmets –– Muzeji 2013. gadā” maketa izgatavošana, iespiešana un piegāde
Līguma izpildītājs– SIA „Dardedze hologrāfija”, reģistrācijas nr. 40003270251, juridiskā adrese: Rencēnu iela 6, Rīga, LV-1073

Līgumcena (bez PVN): LVL 2100.00

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2012.gada 15.novembrī
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 05.decembrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2012/14
Iepirkuma priekšmets –Mobilo sakaru pakalpojumi Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai
Līguma izpildītājs – SIA „LMT”, reģistrācijas Nr. 50003050931, juridiskā adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039
Līgumcena (bez PVN): līdz LVL 19999.00

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2012.gada 06.novembrī
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 04.decembrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2012/18
Iepirkuma priekšmets – Dienesta vieglās automašīnas autovadītāja pakalpojumi Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai 
Līguma izpildītājs – Latvijas Republikas Saeimas autobāze, reģistrācijas Nr. 90000039056, juridiskā adrese: Skanstes iela 6, Rīga, LV-1013
Līgumcena (bez PVN): līdz LVL 9726.33

Lēmums


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2012.gada 25.septembrī
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 15.oktobrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2012/14
Iepirkuma priekšmets – Kultūras ministrijas telpu, pagalma un pieguļošās teritorijas uzkopšana
Līguma izpildītājs – SIA „RTO komunālserviss” , Reģistrācijas Nr.40003935356, juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045
Līgumcena (bez PVN): LVL 5717,80


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2012.gada 16.oktobrī
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 17.septembrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2012/11
Iepirkuma priekšmets – Par elektroapgādes ārējo tīklu būvprojekta (tehniskā projekta) izstrādi jaunam, jaudīgākam elektroenerģijas jaudas pieslēgumam Kultūras ministrijas ēkā
Līguma izpildītājs – SIA „ELPRO”, reģistrācijas Nr. 40003689248, juridiskā adrese: Kurzemes prosp.94-110, Rīga, LV-1069 
Līgumcena (bez PVN): LVL 4 978,00


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā – 2012.gada 26.jūnijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 12.jūlijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2012/9
Iepirkuma priekšmets – Latvijas kultūras vortāla www.kultura.lv satura uzturēšana
Līguma izpildītājs – SIA „LETA”, reģistrācijas Nr. LV4000322934, adrese: Palasta iela 10, Rīgā, LV-1052
Līgumcena (bez PVN): LVL 16968,00


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
Iepirkumu uzraudzības mājas lapā mājas lapā – 2012.gada 14.jūnijā
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 03.jūlijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2012/8
Iepirkuma priekšmets – Dienesta vieglās automašīnas autovadītāja pakalpojumi Kultūras ministrijas funkciju nodrošināšanai
Līguma izpildītājs – Latvijas Republikas Saeimas autobāze, reģistrācijas Nr. 90000039056, juridiskā adrese: Skanstes iela 6, Rīga, LV- 1013
Līgumcena (bez PVN): LVL 5000,00


Lēmums par līguma slēgšanu

Kultūras ministrijas informatīvais paziņojums par plānoto līgumu ievietots
IUB mājas lapā – 2012.gada 13.februārī;
Lēmuma pieņemšanas datums – 2012.gada 05.martā;
Iepirkuma identifikācijas Nr. KM/2012/5;
Iepirkuma priekšmets – Bukleta „Muzeji 2012. gadā” maketa izgatavošana, iespiešana un piegāde;
Līguma izpildītājs –SIA „Dardedze hologrāfija”, reģistrācijas nr. LV 40003270251, adrese: Ķengaraga iela 10a, Rīga, LV – 1063;
Līgumcena (bez PVN): LVL 2360,00


 


Uz augšu