Plānotie iepirkumi

Izsludināta cenu aptauja „Par projekta „Vācijas kultūras mēnesis” kultūras programmas sagatavošanu un vadībuTehniskā specifikācija
Cenu aptaujai „Par projekta „Vācijas kultūras mēnesis” kultūras programmas sagatavošanu un vadību.1. Pretendenta pienākums ir veikt projekta „Vācijas kultūras mēnesis” kultūras programmas (turpmāk – Kultūras programma) sagatavošanu, vadību un citus nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Kultūras programmas īstenošanu 2008. gada maijā. Pretendentam saskaņā ar projekta „Vācijas Kultūras mēnesis” Kultūras programmas koncepciju” ir šādi uzdevumi:

1.1. veikt Kultūras programmas koordināciju starp Latvijas un Vācijas partneriem;
1.2. sadarbībā ar Kultūras programmā iesaistītajām institūcijām izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Kultūras programmas budžeta projektu, pārraudzīt budžeta izpildi un koordinēt finanšu plūsmu;
1.3. organizēt Vācijas un Latvijas partneru delegāciju vizītes;
1.4. organizēt publicitātes un reklāmas kampaņas izstrādi un ieviešanu;
1.5. veikt sponsoru un informatīvo atbalstītāju piesaisti;
1.6. uzturēt Kultūras programmas sagatavošanas posma lietvedību;
1.7. sagatavot atskaiti par Kultūras programmas sagatavošanu un vadību.

2. Pretendentam Kultūras ministrijas lietvedībā, K.Valdemāra ielā 11a ir jāiesniedz šādi dokumenti:
2.1. Kultūras programmas sagatavošanā un vadībā iesaistītais personāls, personāla darba apraksts un pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu CV;
2.2. Kultūras programmas sagatavošanas un vadīšanas darba grafiks, tajā ietverot laika plānu ar darba izpildes termiņiem, darbu aprakstu, atbildīgās personas;

3. Pretendenta iesaistītajam personālam ir jāapliecina šāda pieredze:
3.1. projekta vadītājam pēdējo 2 gadu laikā ir jābūt pieredzei starptautisko kultūras projektu vadībā un sadarbībai ar Vācijas kultūras institūcijām;
3.2. iesaistītajam personālam pēdējo 2 gadu laikā ir jābūt darba uzdevuma veikšanai atbilstošai kvalifikācijai un pieredzei.

4. Izskatot pretendentu pieteikumus tiks ņemti vērā šādi kritēriji;
4.1. Atlases kritēriji:
4.1.1. pretendentu piedāvāto speciālistu pieredze un kvalifikācijas atbilstība darba uzdevumam;
4.1.2. pretendenta iesniegtā Kultūras programmas sagatavošanas un vadīšanas darba grafika(laika plāna) kvalitāte;
4.2. Par uzvarētāju tiks izraudzīts piedāvājums, kurš atbilst atlases kritērijiem un piedāvā viszemāko cenu.

5. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2007. gada 8. augustam plkst. 12:00, Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā.


Finanšu piedāvājums Cenu aptaujai „Par projekta „Vācijas kultūras mēnesis” kultūras programmas sagatavošanu un vadību