Kultūras ministrijas ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

par pārskata periodu no 01.01.2014. līdz 30.06.2014.

1.tabulai - Saskaņā ar  VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu tabula nav jāaizpilda, jo  3.4.3.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” (turpmāk – 3.4.3.1. aktivitāte), 3.4.3.2. aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” (turpmāk – 3.4.3.2. aktivitāte) un 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” (turpmāk – 3.4.3.3. aktivitāte) ieviešanas progresa  informācija katru mēnesi pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=667  .

2.tabulai - Saskaņā ar  VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu tabula nav jāaizpilda, jo aktuālā informācija par finanšu progresu 3.4.3.1.aktivitātē, 3.4.3.2.aktivitātē un 3.4.3.3.aktivitātē atrodama šeit: http://www.esfondi.lv/page.php?id=909  (ES fondu finanšu progress fondu un aktivitāšu griezumā līdz 30.06.2014. (t.sk. finanšu progress salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi)).

04.08.2014.

Uz augšu