Kultūras ministrijas ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

par pārskata periodu no 01.01.2013.līdz 30.06.2013.

1.tabulai - Saskaņā ar  VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu tabula nav jāaizpilda, jo  3.4.3.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” (turpmāk – 3.4.3.1. aktivitāte), 3.4.3.2. aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” (turpmāk – 3.4.3.2. aktivitāte) un 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” (turpmāk – 3.4.3.3. aktivitāte) ieviešanas progresa  informācija katru mēnesi pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=667 .

2.tabulai - Saskaņā ar  VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu tabula nav jāaizpilda, jo aktuālā informācija par finanšu progresu 3.4.3.1.aktivitātē, 3.4.3.2.aktivitātē un 3.4.3.3.aktivitātē atrodama šeit: http://www.esfondi.lv/page.php?id=909(ES fondu finanšu progress fondu un aktivitāšu griezumā līdz 30.06.2013. (t.sk. finanšu progress salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi).

02.08.2013.

Kultūras ministrijas ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

par pārskata periodu no 01.07.2013. līdz 31.12.2013.

1.tabulai - Saskaņā ar  VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu tabula nav jāaizpilda, jo  3.4.3.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” (turpmāk – 3.4.3.1. aktivitāte), 3.4.3.2. aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” (turpmāk – 3.4.3.2. aktivitāte) un 3.4.3.3.aktivitātes „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” (turpmāk – 3.4.3.3. aktivitāte) ieviešanas progresa  informācija katru mēnesi pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=667 .

2.tabulai - Saskaņā ar  VI vadlīniju 1.pielikumu par uzraudzības ziņojuma sagatavošanu tabula nav jāaizpilda, jo aktuālā informācija par finanšu progresu 3.4.3.1.aktivitātē, 3.4.3.2.aktivitātē un 3.4.3.3.aktivitātē atrodama šeit: http://www.esfondi.lv/page.php?id=909(ES fondu finanšu progress fondu un aktivitāšu griezumā līdz 31.12.2013. (t.sk. finanšu progress salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi).

04.02.2014.

Uz augšu