Saistošie dokumenti

Latvijas Republikas tiesību akti

Eiropas Savienības tiesību akti

2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda dokumentācija

Kopienas kohēzijas stratēģiskās pamatnostādnes

Vadlīnijas