• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Katlakalna evaņģēliski luteriskās baznīcas plašākas pieejamības sabiedrībai un sociālekonomiskas izmantošanas palielināšana, veicot logu un durvju restaurāciju un pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībāmKatlakalna evaņģēliski luteriskā draudzes projekts „Katlakalna evaņģēliski luteriskās baznīcas plašākas pieejamības sabiedrībai un sociālekonomiskas izmantošanas palielināšana, veicot logu un durvju restaurāciju un pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (Līguma Nr.3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/055)

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir Katlakalna evaņģēliski luteriskās baznīcas pirmā restaurācijas etapa realizācija ilgtermiņa vēsturiskā pieminekļa vērtības palielināšanai un autentiskuma saglabāšanai, kā arī sociālekonomiskā potenciāla efektīvākai izmantošanai un plašākas pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai. Katlakalna evaņģēliski luteriska  baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ir sabiedriski nozīmīga būve un nodrošina plašu pieejamību sabiedrībai, pildot sabiedrībai nozīmīgas funkcijas. Projektā realizācijā ir paredzētas sekojošās aktivitātes: baznīcas logu un durvju restaurācija un nepieciešamības gadījumā to vai to daļu aizvietošana ar jauniem baznīcas restaurācijas programmas un restaurācijas tehniskā projekta ietvaros; iebrauktuves cilvēkiem ar ierobežotām kustības iespējām izveidošana; informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu; projekta vadība. Projekta rezultātā tiks atjaunota un saglabāta Katlakalna evaņģēliski luteriskās baznīca  -  publiski pieejama sabiedriskas nozīmes būve, kas ir Ķekavas novada un Pierīgas reģiona nozīmīgs objekts, kas piedāvā novada iedzīvotājiem un visiem ieinteresētiem augstvērtīgus kultūras un sociāli nozīmīgus pakalpojumus. Projekta mērķa grupas ir draudzes locekļi, Ķekavas novada iedzīvotāji, Pierīgas un Rīgas reģiona iedzīvotāji, tūristi (Latvijas un ārzemju), tūrisma uzņēmumi. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 63 728.85 euro, ERAF 45 368.57 euro.Atpakaļ


KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu