Aktivitāte 3.4.3.1


Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” izveideProjekta „Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” izveide” (vienošanās Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/03/003) mērķis ir Liepājā līdz 2014.gadam izveidot daudzfunkcionālo centru, veicinot kultūrvides sakārtošanu un reģiona pievilcību dzīves un darba apstākļiem, kurā ir:

Projekta ietvaros veicamās darbības:

Veicot daudzfunkcionālā centra būvdarbus, nodrošinot to uzraudzību un attiecīgi aprīkojot daudzfunkcionālo centru un tā telpas, tiks iegūts mūsdienīgs daudzfunkcionālais centrs, kura plānojumi un tehniskie risinājumi pieļaus visplašāko kultūras jomu un citu sabiedrisko pasākumu norisi, tādējādi veicinot kultūrvides infrastruktūras sakārtošanu un reģiona pievilcību dzīves un darba apstākļiem.Atpakaļ