• ERAF
 • Ieguldījums Tavā nākotnē!

Atbildīgās iestādes atbildes uz jautājumiem par „3.4.3.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” ieviešanu

Aktualizēts: 15.04.09.

 1. Vai pašvaldības daudzfunkcionālā centra apsaimniekošanu var deleģēt citai iestādei?

  Pašvaldības daudzfunkcionālā centra apsaimniekošanu var deleģēt citai iestādei, veicot iepirkuma procedūru saskaņā ar 2006.gada 6.aprīļa Publisko iepirkumu likuma 51.pantu un konkursa rezultātā slēdzot īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma līgumu atbilstoši 2006.gada 6.aprīļa Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma 14.punktam.
 2. Ja daudzfunkcionālajā centrā darbojas pašvaldības izveidota sabiedrība ar ierobežotu atbildību (pašvaldības SIA), vai tas ir uzskatāms par valsts atbalstu komercdarbībai?

  Ja projekta iesniedzējs vēlas noteiktas daudzfunkcionālā centra telpas ļaut izmantot komercdarbībai, tad tas jāveic saskaņā ar 2006.gada 6.aprīļa Publisko iepirkumu likumu, izsludinot iepirkuma konkursu par tiesībām veikt komercdarbību daudzfunkcionālajā centrā un slēdzot pakalpojumu līgumu ar iepirkuma konkursa uzvarētāju.

  Ja iepirkuma konkursa uzvarētājs ir pašvaldības SIA, tad šāds gadījums netiek uzskatīts par valsts atbalstu komercdarbībai, jo līgums ar pašvaldības SIA noslēgts saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu un iespēja piedalīties iepirkuma konkursā par tiesībām veikt komercdarbību daudzfunkcionālā centra telpās ir bijusi visiem pretendentiem, kas atbilda iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
 3. Vai projekta iesniedzējam ir jāiesniedz Kultūras ministrijai būvniecības lokālās tāmes?

  Nē, jo 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.702 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide”” 29.2.11.apakšpunkts neparedz, ka būvniecības lokālās tāmes būtu projekta iesnieguma papildus iesniedzamais dokuments. Tomēr vēršam uzmanību, ka ja tiek iesniegts pilns objekta tehniskais projekts vai tehniskais projekts nulles ciklam, tas jāiesniedz saskaņā ar 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
 4. Kuras no 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.702 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” 29.2.apakšpunktā norādītajām būvniecības tāmēm ir jāiesniedz atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 būvizmaksu noteikšanas kārtībai?

  Saskaņā ar 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.punktu Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 būvizmaksu noteikšanas kārtība ir jāpiemēro objekta pilna tehniskā projekta būvizmaksu tāmei un objekta tehniskā projekta nulles ciklam būvizmaksu tāmei.
 5. Ja daudzfunkcionālo centru nodod apsaimniekošanai pašvaldības iestādei, vai izmaksu – ieguvumu analīzē ir jānorāda tikai īres maksas?

  Jā, īres maksas ietver izmaksu un ieguvumu analīzes ienākumu sadaļā.
 6. Kāda ir daudzfunkcionālā centra stratēģijā ietvertā telpu noslogojuma mērvienība – dienas vai stundas?

  Kultūras ministrija iesaka kā telpu noslogojuma mērvienību lietot stundas.
 7. Kā tiek noteikta projekta atlikušās vērtības likme?

  Projekta iesniedzējs atlikušās vērtības likmi nosaka atbilstoši grāmatvedības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.
 8. Kāds ir iesniegšanas termiņš 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.702 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” 29.2.9.apakšpunktā noteiktajam papildus projekta iesniegumam iesniedzamajam dokumentam - apliecinājums par būvvaldes apstiprinātu pilnu objekta tehniskā projekta iesniegšanu? Kādā formā apliecinājums ir jāiesniedz?

  Projekta iesniedzējs apliecinājumu par būvvaldes apstiprinātu pilnu objekta tehniskā projekta iesniegšanu noformē brīvā formā uz savas veidlapas. Termiņš apliecinājuma iesniegšanai Kultūras ministrijā tiks noteikts vienošanās starp Centrālo un finanšu līgumu aģentūru un finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu.
 9. Kādā formā ir jāiesniedz 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.702 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” 29.2.12.apakšpunktā noteiktais papildus projektu iesniegumam iesniedzamais dokuments - pašvaldības domes lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto juridisko saistību uzņemšanos?

  Ministru kabineta noteikumu 29.2.12.apakšpunktā noteiktais dokuments ir izraksts no domes sēdes protokola, kurā ir pieņemts lēmums par pašvaldības dalību projektā.
 10. Ja tiek iesniegts dokumenta tulkojums, vai tam jābūt notariāli apstiprinātam?

  Nē, tehniska rakstura dokumentu tulkojumu pareizību ar savu parakstu var apliecināt iestādes vadītājs vai tā pilnvarota persona.KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu