• ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!

3.4.3.pasākums "Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme"


Pasākuma mērķis ir, palielinot un izmantojot kultūrvides sociālekonomisko potenciālu, padarīt Latvijas reģionus pievilcīgākus darbam, dzīvei un investīcijām, veicinot kvalificēta darbaspēka piesaisti, nodarbinātību un līdzsvaru starp izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju un teritoriālo kohēziju. Tā ietvaros tiks investēts nozīmīgas kultūras mantojuma infrastruktūras atjaunošanā un sociālekonomiski pamatotā izmantošanā, kā arī jaunas sociālekonomiski nozīmīgas kultūras infrastruktūras izveidē attīstības centros, izmantojot kultūras tiešo un netiešo ekonomisko ietekmi teritoriju attīstības veicināšanā.

Pasākuma mērķa grupu indikatīvs saraksts ir iedzīvotāji, pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas.

 

Pasākuma aktivitātes un to ietvaros apstiprinātie projekti:

3.4.3.1. Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide

3.4.3.2. Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana

3.4.3.3. Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā
KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/008/06/002) finanšu līdzekļiem
Uz augšu