Pamatizvelne > Fondi un investīcijas > 2014. - 2020. plānošanas periods

2014. - 2020. plānošanas periods

LV_ID_EU_logo.jpg

Kultūras ministrija Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas periodā


Kultūras ministrija Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas periodā ir noteikta kā atbildīgā iestāde sekojošos darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajos atbalsta mērķos (turpmāk – SAM):

SAM 5.5.1 „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”;

SAM 5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu”;


 ES fondu sniegtās investīcijas iepriekšējos plānošanas periodos ir radījušas būtisku stimulējošo ietekmi uz ekonomisko aktivitāti, arī darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” nosaka turpmāku investīciju stratēģisku un efektīvu ieguldīšanu, lai nodrošinātu, ka pozitīvā ietekme uz ekonomisko attīstību palielinātos un saglabātos arī turpmākajos gados.

SAM 5.5.1 „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”:
SAM 5.5.1 ieviešanu Kultūras ministrija īsteno sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vienlaicīgi saturiskā plānošana tiek nodrošināta, sadarbojoties ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. SAM 5.5.1 ietvaros paredzēts īstenot sadarbības projektus, lai veicinātu integrētu, katras teritorijas specifiskajām vajadzībām atbilstošu, projektu ideju īstenošanu.
Saskaņā ar darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” papildinājumā noteikto, SAM 5.5.1 projektu iesniedzēji var būt pašvaldības vai pašvaldības iestādes. Vienlaikus paredzot projektu iesniegumu īstenošanu sadarbībā kā partnerus piesaistot: pašvaldības, plānošanas reģionus, kultūras un dabas mantojuma īpašniekus (biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, juridiskas vai komercreģistrā reģistrētas fiziskas personas), komersantus,  valsts pārvaldes iestādes.

SAM 5.5.1 projektu iesniegumu atlase paredzēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

SAM 5.5.1 ietvaros atbalstāmās darbības: Uz pašvaldību attīstības programmām balstīta, nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu un saistītās infrastruktūras atjaunošana, pārbūve un restaurācija, jaunas infrastruktūras būvniecība ar mērķi pilnveidot kultūras un dabas mantojuma objektā nodrošinātos pakalpojumus, kā arī jaunu pakalpojumu izveide, dabas un kultūras mantojuma objektu sasniedzamības uzlabošana un kultūras mantojuma izpēte.
Nosacījums investīcijām kultūras mantojuma objektos ir arī attiecīgā objekta investīciju atdeves ilgtermiņa darbības stratēģija, kas pamato pieprasījumu objektā nodrošinātajiem pakalpojumiem, kā arī paredz objekta uzturēšanu ilgtermiņā, neradot papildu finanšu slogu pašvaldībai un valstij. Investīcijām objektos jāatbilst nosacījumiem, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par objekta uzturēšanas izmaksām.

SAM 5.5.1 ietvaros kopējais pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 35 190 555 EUR.

SAM tiks ieviests divās kārtās, nodrošinot ERAF finansējumam teritoriālu sadalījumu, paredzot attiecīgi piekrastes pašvaldību (izņemot Rīgu) kārtai ERAF finansējumu 15 miljonus euro, savukārt, visas Latvijas teritorijas, izņemot piekrastes pašvaldības, kārtai 20 190 555 miljonus EUR.


SAM 5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu":

SAM 5.6.1 atbildīgā iestāde īsteno sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Projektus plānots realizēt sadarbībā starp Rīgas pilsētas pašvaldību (t.sk. tās uzņēmumiem), valsts pārvaldes iestādēm (t.sk. valsts kapitālsabiedrībām), kā arī investoriem un attīstītājiem, paredzot slēgt ar tiem sadarbības līgumus.
SAM 5.6.1 projektu iesniegumu atlase paredzēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

SAM 5.6.1 ietvaros atbalstāmās darbības: Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktajiem sabiedriski nozīmīgajiem objektiem un prioritāri atbalstāmo degradēto teritoriju revitalizēšanai, veikt maza mēroga sabiedrisku, kultūras, sporta un inženierinfrastruktūras objektu izveidi un pārbūvi, kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalpojumu piedāvājumu.

SAM 5.6.1 ietvaros kopējais pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 80 382 791 EUR.


Normatīvo aktu projekti

Kā pieteikt un īstenot ES fondu projektu (infografika)

Par rīcību pārejas periodā par publisko iepirkumu veikšanu

KM īstenotie TP projekti 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā

990x90-espartevi.jpg

Uz augšu