Ņemot vērā pieaugošo audiovizuālo mediju, platjoslu tīklu un elektronisko ierīču konverģenci, nepieciešama vienota Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pieeja jautājumiem, kas ir saistīti ar tiešsaistē izvietoto saturu. Tas ir nepieciešams, lai stimulētu vienota tirgus izveidi ES tiešsaistes digitālā satura tirgū, veicinātu inovatīvu biznesa modeļu attīstību un sekmētu dažāda tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu piegādi, kā arī lai attīstītu Eiropas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un mediju sektoru kopumā.

2008. gada 3. janvārī Eiropas Komisija publicēja paziņojumu par tiešsaistē pieejamu radošo saturu vienotajā tirgū un Eiropas Komisijas paziņojuma pavaddokumentu.

Par radošo saturu, kas tiek izplatīts tiešsaistē, uzskata saturu un pakalpojumus, kā arī audiovizuālos plašsaziņas līdzekļus (filmas, televīziju, mūziku un radio), spēles tiešsaistē, publikācijas tiešsaistē, izglītojošu saturu, kā arī lietotāju radītu saturu.

Paziņojuma mērķis ir uzsākt turpmāku rīcību, lai atbalstītu inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu attīstību un izvērstu dažādu tiešsaistē pieejamu radošā satura pārrobežu pakalpojumu sniegšanu.

Paziņojumā ir norādītas vairākas būtiskas problēmas:
1) radošā satura pieejamība;
2) radošā satura daudzteritoriāla licencēšana;
3) digitālo tiesību pārvaldības (DRM) sistēmu savietojamība un pārredzamība;
4) legāls piedāvājums un pirātisms.

Eiropas Komisija ierosina izveidot forumu par satura pakalpojumiem tiešsaistē, kas darbosies kā ilgtermiņa darba grupa, kuras sastāvā tiks iekļauti satura pakalpojumu sniedzēju, tiesību turētāju, telesakaru un tehnoloģiju nozaru uzņēmējsabiedrību un organizāciju, kā arī patērētāju pārstāvji. Foruma ietvaros tiks apkopoti dažādi priekšlikumi, rekomendācijas un pētījumu rezultāti, lai veiktu iekšējā tirgus pārskatīšanu ar mērķi sniegt ierosinājumus esošā regulējuma uzlabošanai vai jauna veidošanai, u.c. priekšlikumu sniegšanai.

2008. gada 20. novembrī tika pieņemti Padomes secinājumi par to, kā pilnveidot legālu kultūras un radošā satura piedāvājumu tiešsaistē un apkarot un novērst pirātismu digitālajā vidē. Padomes secinājumos dalībvalstis tiek aicinātas rast konkrētus risinājumus, kas veicinātu legāla tiešsaistes piedāvājuma attīstību, pirātisma novēršanu un apkarošanu, mudināt iesaistītās personas pārskatīt laika periodus, kuros kinematogrāfijas darbus var darīt pieejamus sabiedrībai, kā arī aktīvi darboties, lai veicinātu Eiropas audiovizuālo un kinematogrāfisko darbu piedāvājumu.   


Papildus informācija ir atrodama šeit.

Uz augšu