Mediju lietotprasme

Tā kā medijiem vai plašsaziņas līdzekļiem ir aizvien pieaugoša loma sabiedrības viedokļa ietekmēšanā, vērtību uzturēšanā un politiskās līdzdalības veicināšanā, mediju lietotprasme ir pamats iekļaujošas un demokrātiskas sabiedrības veidošanā.

Medijs šajā kontekstā ir jebkāda veida plašsaziņas informācijas līdzeklis, tajā skaitā televīzija un kinematogrāfija, radio un tā ieraksti, drukātā prese, interneta informācijas vietnes un citi tā sauktie jaunie mediji.

Ar mediju lietotprasmi tiek saprasta:
1) spēja piekļūt informācijai un analizēt to, adekvāti izvērtējot tēlu, skaņu un informācijas nozīmi un ietekmi;
2) prasme izmantot medijus - piedalīties gan mediju lietotāju savstarpējā komunikācijā, gan saziņā ar mediju un tā satura veidošanā;
3) izpratne, kas ļauj efektīvi un droši lietot medijus un izmantot to piedāvātos pakalpojumus.

2007.gada 20. decembrī Eiropas Komisija publicēja paziņojumu "Eiropas pieeja, kā sekmēt plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi digitālā vidē". Paziņojums norāda uz  jomām, kurās kopīga valstu rīcība sniegtu lielāku pievienoto vērtību,un piedāvā labās prakses piemērus. Eiropas Komisija turpinās sekmēt labās prakses ieviešanu un apmaiņu, kā arī atbalstīs jaunu pētījumu izstrādi par mediju lietotprasmi.

2008.gada 22. maijā tika pieņemti Padomes secinājumi par Eiropas pieeju, kā sekmēt mediju lietotprasmi digitālajā vidē. Padomes secinājumos dalībvalstis tiek aicinātas mudināt savas iestādes sadarboties mediju lietotprasmes jautājumos, sekmēt sabiedrības izpratni par mediju lietotprasmi un ar to saistītas iniciatīvas, t.sk. mūžizglītības stratēģiju ietvaros. Tāpat valstis tiek aicinātas veicināt ieinteresētās puses un nozari ieviest kopregulācijas un pašregulācijas mehānismus, kā arī stimulēt pētījumu izstrādi par dažādiem mediju lietotprasmes aspektiem. 

2009.gada 27.novembrī tikai pieņemti Padomes secinājumi par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi digitālā vidē. Šajos Padomes secinājumos  pausts atbalsts aktīvākai mediju nozares iesaistei un labas prakses apmaiņai, kā arī atzīta vispārīgās izglītības būtiskā lomu mediju lietotprasmes veicināšanā.
Padomes secinājumos uzsvērts, ka mediju lietotprasmes veicināšanas viens no stūrakmeņiem ir mediju neatkarība. Tāpat, lai dalībvalstis varētu pildīt Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā noteikto uzdevumu regulāri ziņot par mediju lietotprasmes līmeni, ir kopīgi jāsadarbojas, izstrādājot kritērijus šī līmeņa novērtēšanai.

Papildus informācija ir atrodama šeit.

Uz augšu