Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES politika > Pieņemtie Eiropas Savienības tiesību akti

Pieņemtie Eiropas Savienības tiesību akti

Eiropas Savienības atbalsta programmas (2007. – 2013.)

Lēmums par programmu “Kultūra"
Lēmums par programmu “Eiropa pilsoņiem" 
Lēmums par programmu "MEDIA"

Eiropas Savienības kultūrpolitika

Padomes secinājumi (2014. gada 21. maijs) par kultūras mantojumu kā stratēģisku resursu ilgtspējīgai Eiropai (ES Oficiālais vēstnesis 2014/C 183/08)

Padomes secinājumi (2012.gada 26.novembris) par kultūras pārvaldību (ES Oficiālais Vēstnesis 2012/C 393/03)

Padomes secinājumi (2012.gada 26.novembris) par Eiropas stratēģiju "Bērniem labāks internets" (ES Oficiālais Vēstnesis 2012/C 393/04)

Padomes secinājumi par kultūras un radošajām prasmēm, kā arī to lomu Eiropas intelektuālā kapitāla veidošanā

Padomes secinājumi par mobilitātes informācijas pakalpojumiem māksliniekiem un profesionāliem kultūras darbiniekiem

Padomes secinājumi par kultūras ieguldījumu stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanā

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par kultūras darba plānu 2011.-2014.gadam

Padomes secinājumi par kultūras ieguldījumu vietējā un reģionālā attīstībā   

Zaļā grāmata "Kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošana"

Padomes secinājumi par kultūru kā jaunrades un inovāciju katalizatoru

Padomes secinājumi par radošas paaudzes sekmēšanu - bērnu un jauniešu jaunrades un inovatīvu spēju attīstīšanu, izmantojot kultūras izpausmes un nodrošinot plašāku piekļuvi kultūrai               

Eiropas Komisijas paziņojums par Eiropas darba kārtību kultūrai augošas globalizācijas apstākļos              

Padomes rezolūcija par Eiropas kultūras plānu     

Eiropas Parlamenta 2009.gada 2.aprīļa rezolūcija par kultūras lomu Eiropas reģionu attīstībā                                                                                                   

Eiropas mantojuma zīme

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr.1194/2011/ES, ar ko izveido Eiropas Savienības rīcību attiecībā uz Eiropas mantojuma zīmi

Padomes Lēmums par praktisko un procesuālo mehānismu, saskaņā ar ko Padome ieceļ četrus Eiropas žūrijas locekļus Eiropas Savienības rīcībai attiecībā uz Eiropas mantojuma zīmi

Eiropas kultūras galvaspilsēta

Padomes Lēmums par pasākumu „Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2014. gadā

Lēmums par rīcību pasākumam “Eiropas Kultūras galvaspilsēta” (2007 - 2019)

Eiropas gadi

Lēmums par „Eiropas Radošuma un inovācijas gadu” (2009. gads) 

Lēmums par "Eiropas Brīvprātīgā darba gadu" (2011.gads)

Autortiesības - šeit

Kultūras preču aprite

Padomes Regula par kultūras preču eksportu

Padomes Direktīva par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu

Arhitektūras politika

Padomes secinājumi par arhitektūru - Kultūras devums ilgtspējīgā attīstībā (ES Oficiālais Vēstnesis 2008/C 319/05)

Pārveidošana ciparu formātā

Padomes secinājumi (2012.gada 10.maijs) par kultūras materiālu digitalizāciju, pieejamību tiešsaistē un digitālu saglabāšanu

Eiropas Komisijas ieteikums (2011.gada 27.oktobris) par kultūras materiālu digitalizāciju, pieejamību tiešsaistē un digitālu saglabāšanu

Padomes secinājumi (2010.gada 10.maijs) par Eiropas digitālo bibliotēku Europeana: nākamie soļi                                               

Padomes secinājumi (2009.gada 27.novembris) par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi digitālajā vidē                                                     

Padomes secinājumi par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, to pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā 

Padomes secinājumi (2008.gada 20.novembris) par Eiropas digitālo bibliotēku EUROPEANA 

Filmu mantojums

Padomes secinājumi par Eiropas kinematogrāfisko mantojumu, tostarp par digitālā laikmeta pārbaudījumiem

Padomes secinājumi (2010.gada 16.novembris) par Eiropas kino iespējām un izaicinājumiem digitālajā laikmetā

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums (2005.gada 16.novembris) par filmu mantojumu un ar to saistīto industriālo darbību konkurētspēju

Eiropas harta par filmām tiešsaistē attīstību un ieviešanu (Dokuments pieejams tikai angļu valodā)

Arhīvu joma

Ieteikums par prioritāriem pasākumiem sadarbības stiprināšanai Eiropas arhīvu jomā

Muzeju kolekciju mobilitāte

Rīcības plāns muzeju kolekciju mobilitātes un patapinājumu standartu izveidošanai Eiropas Savienības mērogā (Dokuments pieejams tikai angļu valodā )

UNESCO konvencija

Padomes lēmums, lai noslēgtu Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu
UNESCO Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu ( Dokuments pieejams tikai angļu valodā )

Audiovizuālā politika

Komisijas pirmais ziņojums par Direktīvas 2010/13/ES (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas) piemērošanu. Audiovizuālo mediju pakalpojumi un internetal pieslēdzamas ierīces: līdzšinējie sasniegumi un turpmākās perspektīvas (2012.gada 4.maijs)

Komisijas paziņojums "Eiropas startēģija "Bērniem labāks internets"" (2012.gada 2.maijs)

Zaļā grāmata par audiovizuālo darbu izplatīšanu tiešsaistē Eiropas Savienībā: iespējas un problēmas ceļā uz digitālo vienoto tirgu (2011.gada 13.jūlijs)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2010/13/ES (2010.gada 10.marts), par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/65/EK (2007. gada 11. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (direktīva jāievieš līdz 2009. gada 19. decembrim)

Nepilngadīgo aizsardzība

Ieteikums par nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas aizsardzību un par tiesībām uz atbildi saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju

 

Uz augšu