Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES sabiedriskās apspriešanas

ES sabiedriskās apspriešanas

 Publiskā apspriede:  Termiņš:  Mērķis:
Par stratēģijas "Eiropa 2020" vidus-termiņa pārskatu

05.05.2014. - 31.10.2014.

Ievākt stratēģijas “Eiropa 2020” novērtēšanai vajadzīgo informāciju un uzzināt jūsu viedokli par tās tālāko attīstību.

Par Eiropas Komisijas izvērtēšanas vadlīniju projektu

12.11.2013. - 25.02.2014.

Vadlīniju galvenais mērķis – stiprināt EK izvērtējumu sistēmu un nodrošināt, ka izvērtējumi tiek veikti augstā līmenī, ir uz pierādījumiem balstīti un ļauj nonākt pie objektīviem secinājumiem par konkrētas ES rīcības izpildes rezultātiem. EK aicina visus interesentus, t.sk. valsts institūcijas, piedalīties izvērtēšanas vadlīniju projekta apspriešanas procesā, iepazīstoties ar izvērtēšanas vadlīniju projektu.

Par patreizējās PVN likumdošanas izskatīšanu

14.10.2013. -  25.04.2014.

*termiņš pagarināts no 14.02.2014 līdz 25.04.2014

Patreizējās PVN likumdošanas, kas piemērojama publiskām iestādēm un atbrīvojumiem sabiedrības interesēs, izskatīšana
Par autortiesību regulējuma pārskatīšanu Eiropas Savienībā

05.12.2013. - 05.02.2014.

2013. gada 5. decembrī Eiropas Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par autortiesību regulējuma pārskatīšanu Eiropas Savienībā. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros ikviens ir aicināts sniegt savu viedokli un priekšlikumus par virkni aktuālu autortiesību jautājumu, tā palīdzot uzlabot autortiesību regulējumu un tā piemērošanu Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā. Ar informāciju par Eiropas Komisijas uzsākto sabiedrisko apspriešanu var iepazīties un apspriešanas dokumentu lejupielādēt šeit.

Par „Pieredzes ekonomiku” (Experience Economy) kā par jaunu industriju

12.07.2013. - 31.10.2013.*

*termiņš pagarināts no 11.10.2013 līdz 31.10.2013

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir veicināt specifiskas politikas iniciatīvas, kas balstītas uz pieredzes ekonomiku, kā arī atbalstīt jaunu industriju attīstību. Eiropas Komisija plāno iegūt un apkopot ieinteresēto pušu viedokļus par to, kā labāk definēt jēdzienu „pieredzes ekonomika”, cik stipra ir mijiedarbība starp savstarpēji saistītām industrijām: kultūras un radošajām industrijām, brīvā laika un sporta, tūrisma, izklaides un eko-industrijām, kā arī par to, kas ir šo industriju veicinošie un kavējošie faktori, u.tml.

Zaļā grāmta "Gatavojoties pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei. Izaugsme, radīšana un vērtības"

24.04.2013. - 30.09.2013.

Zaļās grāmatas mērķis ir sākt plašu publisku apspriešanu par to, kāda ietekme ir audiovizuālo mediju vidē notiekošajām pārmaiņām, ko raksturo mediju pakalpojumu konverģences nemitīgs pieaugums un tas, kā šie pakalpojumi tiek patērēti un piegādāti.
Par valsts atbalstu filmām un citiem audiovizuālajiem darbiem

30.04.2013. - 28.06.2013.

Eiropas Komisija ir uzsākusi trešo un pēdējo sabiedrisko apspriešanu, lai pārskatītu valsts atbalsta kritērijus,ko tā izmanto, lai novērtētu dalībvalstu atbalstu filmām un citiem audiovizuāliem darbiem. Šie kritēriji ir izklāstīti Paziņojuma projektā, par kuru Komisija aicina izteikt komentārus līdz 2013.gada 14.jūnijam.
Par neatkarīgas augsta līmeņa darba grupas mediju brīvības un plurālisma jautājumos 2013. gada janvārī publicētajiem ieteikumiem

 22.03.2013. - 14.06.2013.

Tiek gaidīti komentāri par tādiem jautājumiem kā ES pilnvaras rīkoties, lai aizsargātu mediju brīvību, publisko iestāžu attiecīgās funkcijas un pašregulējums vai žurnālistu informācijas avotu aizsardzība. Šīs apspriešanas rezultāti ļaus Komisijai noteikt, vai Eiropas vai valsts līmeņa pasākumiem ES Līgumu reglamentētajās jomās ir plašs atbalsts. Augsta līmeņa darba grupas ieteikumi.
Par audiovizuālo mediju regulatoru neatkarību

 22.03.2013. - 14.06.2013.

Publiskā apspriešana attiecas konkrēti uz augsta līmeņa grupas ieteikumu, ka audiovizuālo mediju regulatoriem jābūt neatkarīgiem. Uz audiovizuālajiem medijiem jau tagad attiecas ES regulējums. Apspriešanā Komisija vēlas noskaidrot, vai neatkarību varētu nodrošināt labāk, ja tiktu pārskatīts Audiovizuālo mediju pakalpojumu (AVMP) direktīvas 30. pants.

Uz augšu