Pētījumi

Publicēts pētījums par Eiropas kino auditorijas uzvedību

Publicēts EK pētījums par finansējumu kultūras un radošajiem sektoriem

Publicēts Eirobarometra pētījums par pieejamību kultūrai

Izvērsta informācija par Eiropas Komisijas veitkajiem pētījumiem pieejama - šeit.

Eiropas Komisijas paziņojums "Kultūras un radošo industriju veicināšana izaugsmei un darba vietām Eiropas Savienībā", 2012.gads

Eiropas Parlamenta pasūtīts pētījums "Struktūrfondu izmantošana kultūras projektiem", 2012.gads

Politikas rokasgrāmata par ES atbalsta programmu, t.sk. struktūrfondu, stratēģisku izmantošanu, lai veicinātu kultūras potenciāla izmantošanu vietējā, reģionālā un nacionālā attīstībā, kā arī tās ietekmi uz citām nozarēm plašākā ekonomikas kontekstā (Policy Handbook on How to strategically use the EU support programmes, including Structural funds, to foster the potential of culture for local, regional and national development and spill-over effects on the wider economy?), 2012.gads

Eiropas Komisija pētījums "Publiskā sektora informācijas atkalizmantošana kultūras sektorā" ("PSI re-use in the cultural sector"), 2011.gads

Reģionālās attīstības radošais motors: Mākslas un kultūras projekti un ES fondi Austrijā - Kopsavilkums (The Creative Motor for Regional Development: Arts and Culture Projects and the EU Structural Funding in Austria - Summary), 2011.gads

Eiropas Savienības Statistikas biroja pētījums „Kultūras statistika” („Cultural statistics”), 2011.gads

Pētījums par kultūras un radošo industriju uzņēmējdarbības dimensiju (Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries), 2011.gads

Eiropas Komisijas pētījums "Kultūras ieguldījums vietējo un reģionālo pašvaldību attīstībā - Strukturālo fondu pierādījumi" (Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Development - Evidance from the Structural Funds), 2010.gads

Interarts pētījums "Jauniešu piekļuve kultūrai" ("Youth Access To Culture"), pielikumi, 2010.gads

KEA pētījums ''Kultūras ietekme uz jaunradi'' (''The Impact of Culture on Creativity"), 2009.gads

Pētījums „Kultūras ekonomika Eiropā” (''Economy of Culture in Europe''), 2006.gads


Kultūras ekonomiskās ietekmes izvērtējums Latvijā (2007. gads)

Kultūras patēriņš Latvijā - ziņojums par socioloģiskās aptaujas rezultātiem (2007. gads)


Datu bāze - kultūras daudzveidības politikas un stratēģijas Eiropas valstīs, Kaukāza valstīs, Krievijā un Kanādā

 

Uz augšu