Pamatizvelne > Eiropas Savienība > Latvijas prezidentūra ES Padomē 2015

Latvijas prezidentūra ES Padomē 2015

EU2015.lv_LV_CMYK.png

No 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam norisinājās pirmā Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē.

Prezidentūra tika īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm. Trio prezidentūru 2014.gada 1.jūnijā ievadīja Itālija, 2015.gada pirmajā pusē tai sekoja Latvija, un 2015.gada otrājā pusē to noslēdz Luksemburga.  
  
Latvijas prezidentūras darba programmai tika izvirzītas trīs pamatvērtības jeb "3i" - IESAISTĪŠANĀS, IZAUGSME un ILGTSPĒJA.

Latvijas prezidentūrai ES Padomē tika noteikti trīs prioritārie darba virzieni: 
1) konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei un cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai;
2) digitālās vides iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai;
3) ES lomas stiprināšana globālā mērogā un labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos.

Latvijas prezidentūras ES Padomē oficiālā mājas lapa

Itālijas, Latvijas un Luksemburgas trio izstrādātā ES Padomes darba programma  Prezidentūras prioritātes kultūrpolitikas un audiovizuālās politikas jomās bija saistītas ar kultūras kā pamatvērtības lomu cilvēka dzīves kvalitātes un labklājības veicināšanā, kultūras pieejamības nodrošināšanu digitālajā laikmetā, kā arī kultūras un radošo industriju nozīmi ekonomikas izaugsmes veicināšanā kopumā.

Kultūras ministres runa Eiropas Parlamentā 2015.gada 19.janvārī

ES kultūras ministru paziņojums par vārda un mākslinieciskās izteiksmes brīvību (11.01.2015.)

Kultūras ministres runa ES Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta ministru padomē (25.11.2014.)

Latvijas pārstāvība un nostāja ES
 

Kultūras ministrijas un tās pakļautības institūciju organizētie pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā

9. – 10.marts, 2015 
Starptautiska konference „Eiropas audiovizuālo mediju tirgus stiprināšana – eiropeiskās identitātes attīstībai”
Konferencē tika pārrunāta nepieciešamība stiprināt Eiropas audiovizuālo mediju tirgu un reaģēt uz izaicinājumiem, kurus izraisījusi straujā tehnoloģiju attīstība, pieaugošā globālā konkurence, lietotāju mainīgie paradumi un iespējamie draudi mediju plurālismam pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā.
Plenārsesijās konferences dalībnieki apsprieda šādas tēmas: Tiesiskais regulējums – vai Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā pietiekami ņemta vērā straujā tehnoloģiju attīstība un jaunie biznesa modeļi? Izcelsmes valsts principa ieviešana. Plurālisma un vērtību nodrošināšana konverģētajā mediju vidē: mediju brīvības un mediju plurālisma monitoringa loma nacionālā līmenī. Vai mediju konverģences apstākļos diferencēts lineāro un nelineāro pakalpojumu regulējums joprojām ir nepieciešams?
Paralēlās darba grupās tika apskatīti jautājumi par mediju regulatoru neatkarības stiprināšanu, vienota Eiropas standarta nepieciešamību tehnoloģiju savietojamībai, kā arī iespējas veicināt mediju lietotāju piekļuvi saturam.
Konferenci organizēja Kultūras ministrija un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar Eiropas Komisijas atbalstu un līdzfinansējumu.

11. – 12.marts, 2015 
Starptautiska konference „Kultūras un radošo industriju pārneses process”
Konferences mērķis bija diskutēt par kultūras un radošo industriju pārneses procesu (crossovers) un ar praktiskiem piemēriem apzināt tā ietekmi uz nacionālās ekonomikas attīstību, inovācijām, sociālo jomu un sabiedrības labbūtību, kā arī pilsētvides un reģionu ilgtspējīgu attīstību.
Konferences galvenie diskusiju temati: kultūras un radošo industriju pārneses process un tā pievienotā vērtība, attīstības tendences pasaulē; dizaina domāšana kā stratēģisks instruments produktu un pakalpojumu radīšanā un starpdisciplināru partnerību veidošanā; mākslas intervence un kultūras loma biznesa mērķu sasniegšanā; radošums un inovācijas kā instrumenti veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā; kultūras un radošuma potenciāls pilsētvides uzlabošanā.
Konferenci organizēja Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” atbalstu un līdzfinansējumu.

12. – 13.marts
Starptautiska konference „Kultūras mantojuma, laikmetīgās arhitektūras un dizaina mijiedarbība”
Konferences mērķis bija aktualizēt diskusiju par kultūrvēsturiskās vides attīstības kvalitāti un mūsdienu arhitektūras un dizaina lomu esošo vērtību papildināšanā un izcelšanā. Konference rosināja starptautisku un starpinstitucionālu dialogu, pieredzes pārņemšanu, kā arī veicināja labāku izpratni par kultūras mantojuma nozīmi kvalitatīvas cilvēka dzīves telpas veidošanā. Konferenci organizēja Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” atbalstu un līdzfinansējumu.

17. – 18.marts, 2015 
Europeana izglītībai un radošajām industrijām
Europeana augsta līmeņa stratēģiskās plānošanas tikšanās mērķis bija identificēt labās prakses pieredzi un izstrādāt rekomendācijas kultūras mantojuma materiālu, kas iekļauti Eiropas digitālajā bibliotēkā Europeana, atkārtotai izmantošanai izglītībā un radošajās industrijās. Tikšanās reizē tika turpināts Atēnās un Romā iesāktais darbs, pabeidzot darbu pie rekomendācijām politikas veidotājiem nacionālā un ES līmenī par kultūras materiālu atkārtotu izmantošanu izglītībā, kā arī uzsākts darbs pie rekomendāciju izstrādes kultūras materiālu atkārtotai izmantošanai radošajās industrijās.

26. - 27.marts, 2015 
Seminārs par autortiesību modernizēšanu un ES Padomes Autortiesību darba grupas neformālā sanāksme
Autortiesību ierobežojumi un izņēmumi ES autortiesību regulējuma pārskatīšanas kontekstā - autortiesību ierobežojumu un izņēmumu katalogs – dažādu ierobežojumu un izņēmumu atšķirīgā ietekme uz ES iekšējā tirgus darbību, jaunu ierobežojumu un izņēmumu ieviešanas nepieciešamība; ierobežojumu un izņēmumu nepieciešamais harmonizācijas līmenis, pārrobežu iedarbība un savstarpēja atzīšana starp ES dalībvalstīm.

8.maijs, 2015 
EBLIDA-NAPLE konference
23. gadskārtējā EBLIDA (Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju birojs) Padomes tikšanās un EBLIDA-NAPLE (Eiropas nacionālo publisko bibliotēku pārvaldnieku forums) konference ir gada nozīmīgākais bibliotēku jomas notikums Eiropā. Šī gada konferences tēma bija “Veidojot lasītāju Eiropu”, un tās ietvaros notika diskusijas par jautājumiem, kas saistīti ar bibliotēku lomu sabiedrībā, atbalstu informācijpratības un mūžizglītības procesiem, kā arī e-grāmatu patapināšu bibliotēkās.

19. – 20.jūnijs, 2015 
ES Nacionālo arhīvu vadītāju padomes sanāksme (EBNA) un Eiropas arhīvu grupas sanāksme (EAG)
EBNA sadaļā tika pārrunātas trīs tēmas: arhīvu vieta un loma digitālajā laikmetā, arhīvu pārvaldība un statistika, kā arī autortiesības un personas datu aizsardzība un arhīvu pieejamība.
EAG sadaļā tika sagatavoti darba grupu ziņojumi par Eiropas arhīvu portāla konsorciju, elektronisko dokumentu ilgtermiņa saglabāšanu un dokumentu dzīves cikla menedžmenta (DLM) forumu.

Latvijas prezidentūras ES Padomē Publiskās diplomātijas un kultūras programma

ES Padomē prezidējušās valstis un paveiktais   

Uz augšu