Konkursu arhīvs

Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina „Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus” (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Imigrantu integrāciju veicinoši pasākumi, iesaistot masu medijus (1.posms)” (turpmāk – atklāts konkurss).

Aktivitātes tiešie mērķi:
1) veidot sabiedrības izpratni un konstruktīvu dialogu starp trešo valstu pilsoņiem un sabiedrību;
2) uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumiem.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 380 000,00 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projekta iesniegumu iesniedz deleģētajā iestādē līdz 2016.gada 29.decembrim vienā no šādiem veidiem:

1) personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
2) nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
3) elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv.

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.432).

MK noteikumi Nr.432 un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē www.km.gov.lv.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2016.gada 5.decembrī plkst.14.30, Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 14, 4.stāva Semināru zālē. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2016.gada 1.decembrim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIFe simbolskm.gov.lv.
  

Konkursa nolikums

Pielikumi:
Projekta iesnieguma  veidlapa
Projekta budžeta veidlapa
Projekta iesniedzēja apliecinājums
Projekta iesniedzēja partnera apliecinājums
Vērtēšanas kritēriji

Iesnieguma veidlapas metodiskie norādījumi
Izmaksu attiecināmības nosacījumi

Informatīvā semināra darba kārtība

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 


Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina „Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (1.posms)” (turpmāk – atklāts konkurss).


Aktivitātes tiešais mērķis: nodrošināt latviešu valodas mācības personām, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.


Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 780 000,00 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.


Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.


Projekta iesniegumu iesniedz deleģētajā iestādē līdz 2016.gada 31.augustam vienā no šādiem veidiem:


Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.432).


MK noteikumi Nr.432 un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē www.km.gov.lv.


Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2016.gada 18.augustā plkst.10.00, Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 14, 4.stāva Semināru zālē. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2016.gada 15.augustam, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIFe simbolskm.gov.lv.

 

Konkursa nolikums

Pielikumi:
Projekta iesnieguma  veidlapa
Projekta budžeta veidlapa
Projekta iesniedzēja apliecinājums
Projekta iesniedzēja partnera apliecinājums
Vērtēšanas kritēriji

Iesnieguma veidlapas metodiskie norādījumi
Izmaksu attiecināmības nosacījumi

Informatīvā semināra darba kārtība

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem


Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda (turpmāk - fonds) deleģētā iestāde (turpmāk - deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss)" (turpmāk - aktivitāte) atklātu konkursu "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss (1. posms)" (turpmāk - atklāts konkurss).


Aktivitātes tiešais mērķis: veicināt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot mācību kursus un mērķa grupas vajadzībām pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.


Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 300 000,00 euro un ne mazāks kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75 % apmērā un valsts budžeta finansējums 25 % apmērā.


Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.


Projekta iesniegumu iesniedz deleģētajā iestādē līdz 2016. gada 22. aprīlim vienā no šādiem veidiem:


Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 432 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 432).


MK noteikumi Nr. 432 un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē www.km.gov.lv

Konkursa nolikums

Pielikumi:
Vērtēšanas kritēriji
Projekta iesnieguma veidlapa
Budžeta veidlapa
Projekta iesniedzēja apliecinājums
Projekta iesniedzēja partnera apliecinājums

Iesnieguma veidlapas metodiskie norādījumi
Izmaksu attiecināmības nosacījumi

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 


Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes „Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Pakalpojumu koordinācijas un informācijas centra imigrantu atbalstam darbības nodrošināšana (1.posms)” (turpmāk – atklāts konkurss).

Aktivitātes tiešais mērķis: nodrošināt nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveidi, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, līdzdalībai.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 940 000,00 euro un ne mazāks kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.
Projekta iesniegumu iesniedz deleģētajā iestādē līdz 2016.gada 21.martam vienā no šādiem veidiem:

personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pastse simbolskm.gov.lv.

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.432).

MK noteikumi Nr.432 un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē www.km.gov.lv.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2016.gada 7.martā plkst.10.00, Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 14, 4.stāva Semināru zālē. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2016.gada 3.martam, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIFe simbolskm.gov.lv.

Konkursa nolikums

Pielikumi:
Projekta iesnieguma  veidlapa
Projekta budžeta veidlapa
Projekta iesniedzēja apliecinājums
Projekta iesniedzēja partnera apliecinājums
Vērtēšanas kritēriji

Iesnieguma veidlapas metodiskie norādījumi
Izmaksu attiecināmības nosacījumi