Pamatizvelne > Fondi un investīcijas > Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (2014-2020) > Apstiprinātie projekti

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (2014-2020)

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014-2020) deleģētā iestāde Latvijā integrācijas jomā ir Kultūras ministrija. Fonda vadošā iestāde ir Iekšlietu ministrija un Revīzijas iestāde ir Finanšu ministrija.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014-2020) mērķi:

  • stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus, tostarp tās ārējo dimensiju;
  • sniegt atbalstu likumīgai migrācijai uz dalībvalstīm saskaņā ar to ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām, piemēram, darba tirgus vajadzībām, vienlaikus nodrošinot dalībvalstu imigrācijas sistēmu integritāti, un veicināt trešo valstu valstspiederīgo efektīvu integrāciju;
  • stiprināt taisnīgas un efektīvas atgriešanas stratēģijas dalībvalstīs, kas veicina nelikumīgās imigrācijas apkarošanu, uzsvaru liekot uz atgriešanas ilgtspēju un efektīvu atpakaļuzņemšanu izcelsmes un tranzīta valstīs;
  • stiprināt solidaritāti un atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši ar tām, kuras visvairāk ietekmē migrācijas un patvēruma plūsmas, tostarp īstenojot praktisku sadarbību.


Atklātie konkursi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros

Projektu īstenošanas dokumenti

Noslēgtie līgumi

Deleģētās iestādes publicitātes pasākumu plāns

Krāpšanas apkarošana


Eiropas Savienības tiesību akti

Eiropas Parlamenta un padomes regulas

 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK

 Regula

 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

 Regula

 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1049/2014 (2014. gada 30. jūlijs) par informēšanas un publicitātes pasākumu tehniskajiem raksturlielumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

 Regula

 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 799/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar kuru izveido ikgadējo īstenošanas ziņojumu un galīgo īstenošanas ziņojumu modeļus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

 Regula

 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 802/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar kuru izveido valsts programmu modeļus un ar kuru paredz elektroniskās datu apmaiņas sistēmas starp Komisiju un dalībvalstīm noteikumus un nosacījumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

Regula

 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 2015/377 (2015. gada 2. marts), ar ko izveido modeļus dokumentiem, kuri vajadzīgi gada atlikuma maksājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

 Regula

 KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1048/2014 (2014. gada 30. jūlijs), ar kuru nosaka informēšanas un publicitātes pasākumus sabiedrībai un informatīvus pasākumus saņēmējiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

 Regula

 KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1042/2014 (2014. gada 25. jūlijs), ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem

Regula

  KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/840 (2015. gada 29. maijs) par kontrolēm, ko veic atbildīgās iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

 Regula

 

Politikas plānošanas dokumenti

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda nacionālā programma

 

Lēmums

Nacionālā programma 


 

Latvijas Republikas tiesību akti

 Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbildīgajām iestādēm

 Likums

 Ministru kabineta rīkojums „Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbildīgajām iestādēm”

 Rīkojums

Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība”

MK noteikumi

Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr.433 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība”

MK noteikumi

         

Uz augšu