Pamatizvelne > Eiropas Savienība > Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva

Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) iniciatīvas vizuālās mākslas jomā ir saistītas ar pieejamības mākslas darbiem nodrošināšanu sabiedrībā, zināšanu veicināšanu par Eiropas darbiem, mākslas darbu kā Eiropas mantojuma saglabāšanu, izglītošanās veicināšanu un mūsdienu mākslas attīstību. Tāpat vizuālās mākslas nozare cieši saistās ar citām kultūrpolitikas jomām, piemēram, kultūras mantojuma saglabāšanu, to skaitā baznīcu restaurāciju.

ES darbības ir vērstas arī uz sadarbības veidošanu ar valstīm ārpus ES, jo sadarbības tīklu veidošana starp dažādiem pasaules muzejiem, arhīviem u.c. veicina kolekciju mobilitāti un mākslas darbu aizsardzības jautājumus.

Eiropas Kopienas programma „Kultūra" (2003 - 2007) atbalsta projektus, kas ir saistīti ar mākslas darbu aizsardzību un pieejas veicināšanu, vizuālās mākslas attīstību, t.sk. modernās vizuālās mākslas, grafiskās, digitālās un fotomākslas nozarēs, izstāžu veidošanu un iniciatīvas, kas ir saistītas ar Eiropas mākslas darbu popularizēšanu pieaugušo, jauniešu un bērnu vidū un Eiropas iedzīvotāju zināšanu un intereses veidošanu par vizuālās mākslas darbiem un to aizsardzības nozīmīgumu. ES izglītības un apmācības programmas atbalsta izglītošanos visās vizuālās mākslas jomās. Tuvāka informācija par ES atbalsta programmām atrodama šeit.

2006. gada 17. oktobrī tika apstiprināts Rīcības plāns muzeju kolekciju mobilitātes un patapinājumu standartu izveidošanai ES mērogā. Rīcības plāna galvenais mērķis ir veicināt pieeju Eiropas kultūras mantojumam, padarot to sasniedzamu visiem iedzīvotājiem, meklēt jaunus veidus, kā veicināt savstarpējo sadarbību, atbildību un pieredzes apmaiņu, un nodrošināt kolekciju mobilitāti starp muzejiem.


Uz augšu