ES kultūras mantojuma politika

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) kultūrpolitikas ietvaros tiek atbalstīti Eiropas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības pasākumi, nekomerciālas kultūras apmaiņas, Eiropas tautu vēstures un kultūras zināšanu padziļināšanas un izplatības, mākslas un literārās jaunrades un dalībvalstu sadarbības pasākumi.

ES kontekstā kultūras mantojums tiek skatīts gan kā kultūras identitāti, gan kā ekonomisko attīstību veicinošs faktors. ES ar kultūras mantojumu tiek saprasts kustamais un nekustamais mantojums (muzeji, kolekcijas, bibliotēkas, arhīvi), arheoloģiskais un arhitektūras mantojums, dabas mantojums (ainavas un dabas skati), lingvistiskais un gastronomiskais mantojums, kā arī tradicionālās profesijas.

Eiropas kultūras mantojuma aizsardzība un atpazīstamības veidošana ir viens no galvenajiem Eiropas Kopienas atbalsta programmas „Kultūra" (2007 - 2013) mērķiem. Arī atbalsta programma audiovizuālajā jomā „MEDIA 2007” piedāvā finansējumu kinematogrāfijas mantojuma aizsardzībai, attīstot digitālos arhīvus un atbalstot Eiropas audiovizuālo darbu izplatību. Ar ES izglītības un apmācības programmu palīdzību tiek sekmēta izglītošanās tradicionālās amatniecības, kultūras, arheoloģijas un arhitektūras mantojuma restaurācijas un attīstības, reģionālo un minoritāšu valodu u.c. jomās. Tāpat ES struktūrfondi piešķir finansējumu aktivitātēm, kas ir saistītas ar kultūras mantojumu, piem., kultūras un vēstures mantojuma efektīvai izmantošanai tūrisma attīstībā, amatniecības veicināšanai u.c. Tuvāka informācija par citām ES atbalsta programmām atrodama šeit.

ES kultūras mantojuma jomā sadarbojas ar Eiropas Padomi, regulāri veidojot dažādas informatīvas kampaņas, piem., sekmējot Eiropas valstu sadarbību, kā arī organizējot kopīgus projektus, piem., Eiropas Kultūras mantojuma dienas.

ES arī piedalījās UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu izstrādē, kas tika parakstīta 2005. gada 20. oktobrī.  Latvijas Republikā  tā stājusies spēkā 2007.gada 6.oktobrī. UNESCO konvencijas galvenie mērķi ir aizsargāt un veicināt kultūras izpausmju daudzveidību, radīt nosacījumus, lai kultūras varētu brīvi attīstīties un mijiedarboties savstarpēji labvēlīgā veidā, un veicināt starpkultūru dialogu, savstarpējo saskarsmi, cieņu un izpratni, kā arī stiprināt starptautisko sadarbību un solidaritāti.


Aktualitātes

2011.gada 19.maija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē tika panākta politiskā vienošanās par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas Savienības rīcību attiecībā uz Eiropas mantojuma zīmi.

2010.gada 26. aprīlī Eiropas Komisija izplatīja ieteikumu ES dalībvalstīm par pētniecības kopīgas plānošanu iniciatīvu “Kultūras mantojums un globālās pārmaiņas — jauns uzdevums Eiropai”. Ieteikumā Eiropas Komisija dalībvalstīm iesaka izstrādāt kopīgu koncepciju un kopīgu stratēģisku pētniecības programmu, nosakot vidēja termiņa un ilgtermiņa vajadzības un mērķus pētniecības veikšanai kultūras mantojuma saglabāšanas un izmantošanas jomā, ņemot vērā globālās pārmaiņas.