Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES politika grāmatniecības jomā

ES politika grāmatniecības jomā

Grāmatas ir nozīmīgs pamats Eiropas kultūras un valodu daudzveidības veicināšanai un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) iedzīvotāju izglītības līmeņa celšanai. Grāmatniecības jomā ES atbalsta grāmatu rakstīšanu, izdošanu, tulkošanu un lasīšanu, kā arī veicina literāro darbu izplatīšanu ar ciparu tehnoloģiju starpniecību.

Būtiska loma grāmatniecības jomas atbalstīšanā ir ES atbalsta programmai „Kultūra” (2007 - 2013), no kuras budžeta ik gadus tiek piešķirts finansējums projektiem, kas vērsti uz lasīšanas veicināšanu Eiropā un sadarbību Eiropas līmenī ar mērķi uzlabot profesionāļu prasmes literāro darbu tulkošanas jomā. Tāpat programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts dzejas un stāstu festivālu rīkošanai, lasītāju un autoru tikšanās pasākumu organizēšanai, Eiropas mēroga sadarbības tīklu veidošanai un informatīvu elektronisko mājas lapu izveidei.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsta programma tiecas tuvināt tādas jomas kā ciparu tehnoloģijas, mediju saturu un elektroniskos tīklus. Viens no programmas uzdevumiem ir novērst šķēršļus, kas kavē elektronisko pakalpojumu izplatību Eiropā. Programma sniedz atbalstu valsts sektora pakalpojumu modernizācijai, lai veicinātu produkivitāti un pakalpojumu kvalitāti. Tuvāka informācija par citām ES atbalsta programmām atrodama šeit.

Kultūras resursu pārveidošana ciparu formātā jeb digitalizācija ir viens no svarīgākajiem aspektiem zināšanu sabiedrības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanā un attīstībā. 2001. gadā pēc Eiropas valstu bibliotekāru konferences (CENL) iniciatīvas tika uzsākta projekta "Eiropas bibliotēka" (TEL) īstenošana, lai izveidotu vienotu piekļuves punktu Eiropas valstu kolektīvajiem bibliotēku resursiem.

Uz Eiropas bibliotēkas bāzes ir izveidota Eiropas digitālā bibliotēka Europeana, kas  kalpo kā kopējs daudzvalodu piekļuves punkts Eiropas izplatītajam kultūras mantojumam, ietverot ne tikai grāmatniecības, bet arī muzeju, arhīvu un citas jomas, kas saistītas ar kultūras mantojuma saglabāšanu.

2006. gada 13. novembrī tika pieņemti Padomes secinājumi par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā, aicinot ES dalībvalstis ar interneta starpniecību pilnībā izmantot Eiropas kultūras un zinātniskā mantojuma ekonomisko un kultūras potenciālu.

Grāmatu tirdzniecība ir arī iekšējā tirgus sastāvdaļa, kas tiek regulēta ES līmenī, un līdz ar straujo tehnoloģiju attīstību ir mainījusies arī ES likumdošana grāmatniecības jomā. Direktīva par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā dod literāro darbu autoriem lielākas kontroles iespējas pār saviem darbiem un attiecas uz autortiesību un blakustiesību tiesisko aizsardzību iekšējā tirgū, liekot īpašu uzsvaru uz informācijas sabiedrību.


Uz augšu