Pamatizvelne > Eiropas Savienība > Kultūras resursu pārveidošana ciparu formātā

Kultūras resursu pārveidošana ciparu formātā

Kultūras resursu pārveidošana ciparu formātā jeb digitalizācija ir viens no svarīgākajiem aspektiem zināšanu sabiedrības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanā un attīstībā, tāpēc svarīgi ir izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas kultūras pieejamības veicināšanai, kultūras daudzveidīgai klātbūtnei globālajā tīmeklī, gan sekmējot kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu un izplatīšanu (uzkrāto resursu pārveidošanu ciparu formātā), gan arī veicinot jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu.

Digitālā satura ieviešanai un izmantošanai mūsdienās ir būtiska loma, jo tā piedāvā jaunas iespējas kultūras resursu pieejamības paplašināšanai, kā arī piedāvā jaunus līdzekļus jaunradei, jaunu kultūras produktu un pakalpojumu attīstībai.

Digitālā programma Eiropai irviena no stratēģijas “Eiropa 2020” vadošajām iniciatīvām, kas paredz optimizēt informācijas tehnoloģiju sniegtās priekšrocības ekonomiskās izaugsmes labā, jaunu darbavietu radīšanai un Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Viens no galvenajiem Digitālās programmas Eiropai ietvertajiem jautājumiem ir Eiropas kultūras mantojuma – iespieddarbu (grāmatu, žurnālu, laikrakstu), fotogrāfiju, muzeju priekšmetu, arhīvu dokumentu, skaņas ierakstu un audiovizuālo materiālu (turpmāk – “kultūras materiālu”) – digitalizācija un saglabāšana.

Ņemot vērā digitalizācijas pieaugošo lomu, Eiropas Komisija publicēja Ieteikumu par kultūras materiālu digitalizāciju, pieejamību tiešsaistē un digitālo saglabāšanu  2011.gada oktobrī. Ieteikumu mērķis ir stiprināt dalībvalstu centienus un norādīt uz turpmākajiem pasākumiem, kuri veicinātu kultūras mantojuma digitalizāciju un pieejamību tiešsaistē.

Pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, 2012.gada 10. maijā tika pieņemti Padomes secinājumi par kultūras materiālu digitalizāciju, pieejamību tiešsaistē un digitālo saglabāšanuSecinājumu mērķis ir mobilizēt dalībvalstu centienus pilnveidot un tālāk veicināt kultūras mantojuma digitalizāciju, saglabāšanu un pieejamību, kā arī mēģināt rast ilgtermiņa risinājumu Europeana pārvaldības modulim. Secinājumu pielikumā ir iekļauts orientējošs ceļvedis ES dalībvalstīm un Komisijai, kurā noteiktas darba prioritātes līdz 2015.gadam. Ņemot vērā ierobežotos valsts līdzekļus, tiek ierosināti vairāki pasākumi, lai veicinātu digitalizāciju, valsts un privātā sektora partnerību, uzlabotu pamatnosacījumus kultūras materiāla pieejamībai tiešsaistē, kā arī sekmētu ES publiskās digitālās bibliotēkas Europeana attīstību un digitālā kultūras mantojuma atkalizmantošanu.  

Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju atbalsta programma tiecas tuvināt tādas jomas kā informācijas tehnoloģijas, mediju saturu un elektroniskos tīklus. Viens no programmas uzdevumiem ir novērst šķēršļus, kas kavē elektronisko pakalpojumu izplatību Eiropā. Programma sniedz atbalstu valsts sektora pakalpojumu modernizācijai, lai veicinātu produktivitāti un pakalpojumu kvalitāti. 7.Ietvara programma ir galvenais Eiropas Savienības finansējuma avots pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai. Tuvāka informācija par citām ES atbalsta programmām atrodama - šeit. 

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas Kultūras ministrija kā vienu no prioritārajiem rīcības virzieniem ir noteikusi zināšanu sabiedrības vajadzībām atbilstošu un pieejamu kultūras informācijas sistēmu attīstīšanu un uzturēšanu, par ko atbildīga ir valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas". 

Plašāka informācija pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā – šeit.


Uz augšu