Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES politika arhīvu jomā

ES politika arhīvu jomā

Arhīvi ir nozīmīga gan Latvijas, gan Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vēstures un kultūras mantojuma sastāvdaļa 21. gadsimtā, un ES līmenī ir nostiprinājusies izpratne par nepieciešamību stiprināt sadarbību starp ES dalībvalstīm un iestādēm arhīvu jomā.

Kopš 1990. gadu sākuma informācijas un saziņas tehnoloģijas piedzīvojušas nepārtrauktu un strauju attīstību, kuras rezultātā ir pieaugusi informācijas pārrobežu plūsmas nozīme, tieši ietekmējot arī dokumentu un arhīvu pārvaldību. ES paplašinoties no 12 uz 28 dalībvalstīm, daudzas no dalībvalstīm un pašas Eiropas Savienības iestādes ir ieviesušas neskaitāmas izmaiņas tiesību aktos, lai nodrošinātu pilsoņiem brīvāku pieeju informācijai un dokumentiem.

Padomes ieteikums par prioritāriem pasākumiem sadarbības stiprināšanai arhīvu jomā Eiropā (2005/835 / EK) [41KB], ko pieņēma 2005. gada 14. novembrī, iezīmēja jaunu posmu sadarbībā. Tā aicināja radīt  Eiropas arhīvu grupu (EAG), lai nodrošinātu sadarbību starp arhīviem un sekotu pieciem prioritāriem pasākumiem: arhīvu saglabāšanu un aizsardzību, elektronisko dokumentu un arhīvu autentiskuma saglabāšanu, arhīvu dokumentu pieejamību internetā, labākas prakses ieviešanu arhīvu pārvaldībā, arhīvu dokumentu zādzību novēršanu.

Eiropas Arhīvu grupa 2008. gadā sagatavoja „Progresa ziņojumu par arhīviem paplašinātajā Eiropas Savienībā”, nosakot jaunas prioritātes saistībā ar arhīvu lomas maiņu digitālajā laikmetā.

Digitālā satura ieviešanai un izmantošanai mūsdienās ir būtiska loma arī arhīvu jomā. 2006. gada 13. novembrī tika pieņemti Padomes secinājumi par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā.
Padomes secinājumos dalībvalstis tiek aicinātas veikt dažādus pasākumus un risināt jautājumus, kas saistīti ar kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, to pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā.

2012.gadā EAG sagatavoja otro progresa ziņojumu „Digitalizācijas laikmeta radītās problēmas, kas skar arhīvus Eiropā"

Arhīvu pārveidošanai ciparu formātā finansiālu atbalstu ES līmenī sniedz Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsta programma, kas tiecas tuvināt tādas jomas kā ciparu tehnoloģijas, mediju saturu un elektroniskos tīklus. Ar šīs programmas atbalstu izveidots Eiropas Arhīvu portāls.

Uz augšu