Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES arhitektūras politika

ES arhitektūras politika

Arhitektūra Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) tiek atzīta kā būtiska kultūras un vides sastāvdaļa. Arhitektūra sniedz ieguldījumu ekonomikas attīstībā, Eiropas pilsoņu dzīves kvalitātes uzlabošanā, nodarbinātībā, sociālajā un teritoriālajā vienotībā, kā arī kultūras daudzveidības veicināšanā un Eiropas identitātes stiprināšanā.

2001. gadā tika pieņemta rezolūcija par „Arhitektūras kvalitāti pilsētu un lauku vidē” ar mērķi koordinēt un veidot kopēju arhitektūras politiku, veicināt pieredzes apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī sekot arhitektūras kvalitātes uzraudzībai.

Ik gadus kādā no ES dalībvalstīm tiek rīkoti Eiropas arhitektūras politikas forumi, kuru mērķis ir iedrošināt pieredzes un uzskatu apmaiņu arhitektūras politikas jautājumos, lai uzlabotu pilsētu un ainavu kvalitāti gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī.

Novērtējot labākos sasniegumus laikmetīgajā arhitektūrā, katru otro gadu tiek pasniegta Eiropas Savienības mūsdienu arhitektūras balva „Mies van der Roche”, kas izveidota ar ES programmas „Kultūra” (2007-2013) atbalstu.

Arhitekta profesija pieder pie reglamentētajām profesijām, ko ES līmenī regulē direktīva par savstarpēju diplomu, sertifikātu un citu dokumentāru arhitektu kvalifikācijas pierādījumu atzīšanu un pasākumiem, kas veicinātu tiesību veikt uzņēmējdarbību un brīvības sniegt pakalpojumus efektīvu īstenošanu.

Kopienas aktivitātes arhitektūras veicināšanai formas ziņā līdzinās kultūras sadarbību, pētniecību un reģionālo attīstību veicinošajām aktivitātēm. ES atbalsta programmas „Kultūra” (2007-2013) viens no mērķiem ir atbalstīt talantus arhitektūras jomā un celt sabiedrības informētības līmeni par arhitektūru un tās kvalitāti. Savukārt  studentu un profesionāļu apmācība un mobilitāte Eiropā tiek atbalstīta ES atbalsta programmu izglītībai un apmācībai ietvaros. Reģionālo attīstību veicinoši pasākumi tiek finansēti no ES struktūrfondu līdzekļiem „urbānās” jeb pilsētvides attīstības prioritātes ietvaros. Tuvāka informācija par citām ES atbalsta programmām atrodama šeit.


Uz augšu