2004. gada rezultāti

2004. gadā ES finansiāla atbalsta programmā „Kultūra 2000” par prioritāro sektoru tika noteikta kultūras mantojuma joma. Eiropas Komisija atbalstījusi un piešķīrusi līdzfinansējumu 233 projektiem dažādās kultūras jomās, starp tiem atbalstīti 208 viena gada sadarbības projekti:

 • kultūras mantojuma jomā - 89;
 • skatuves mākslas jomā – 23;
 • vizuālās mākslas jomā - 13;
 • 9 projekti literatūras, grāmatniecības un lasīšanas jomā;
 • 6 sadarbības projektiem ar trešajām valstīm;
 • 49 daiļliteratūras tulkošanas projekti;
 • 19 projekti, kuru ietvaros tiek tulkoti darbi par Eiropas humanitārajām un sociālajām zinātnēm.

Eiropas Komisijas līdzfinansējums piešķirts 24 daudzgadu sadarbības projektiem:

 • kultūras mantojuma jomā - 17;
 • vizuālās mākslas jomā – 2;
 • skatuves mākslas jomā – 3;
 • literatūras, grāmatniecības un lasīšanas jomā – 2 projektiem.

Kultūras mantojuma laboratoriju konkursa ietvaros Eiropas Komisija piešķīrusi līdzfinansējumu vienam sadarbības projektam kultūras mantojuma jomā.

Latvijas kultūras institūcijas/organizācijas līdzdarbojas 11 „Kultūra 2000” projektos, kas tiek īstenoti sadarbībā ar dažādu valstu partnerorganizācijām:

- Viena gada sadarbības projekts kultūras mantojuma jomā - „Baltu valodas un to dialekti”. Projekta līdzerorganizācija ir Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs, kas sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu, Lietuviešu valodas institūtu, Šauļu universitāti un Mārburgas universitātes Pētījumu institūtu Deutscher Sprachatlas projekta ietvaros organizē ceļojošu izstādi „Baltu valodu dialekti. No izlokšņu tērcēm uz valodu jūru”, kas būs apskatāma visās projektā iesaistītajās dalībvalstīs. Projekta pamatuzdevums ir aktualizēt dialektoloģijas nozīmi sabiedrībā, sniedzot ieskatu šīs nozares vēsturiskajā attīstībā, kā arī veidojot izglītojošu materiālu skolēniem un valodniecības studentiem. Projekta ietvaros plānots izveidot Klaipēdas novada izlokšņu digitālu atlasu, izveidot mājas lapu Internetā, kā arī plānota starptautiska dialektoloģijas konference. Projekta laikā taps arī dažādas publikācijas par baltu valodu dialektiem.

- Viena gada sadarbības projekts vizuālās mākslas jomā „Pārejošās realitātes ģenerators”, projektā kā asociētais partneris ir iesaistījies Jauno mediju kultūras centrs RIX-C. Projekta līderorganizācija – FoAM (Beļģija) sadarbībā ar līdzorganizatoriem Time’s Up (Austrija) un Kibla (Slovēnija) un asociētajiem partneriem pētīs jauno fenomenu sajauktā realitāte un tā ietekmi uz kultūras jomu. Projekta mērķis ir pētīt un analizēt vizuālās mākslas jomas paplašināšanās potenciālu sintēzē ar eksperimentālām situācijām sajauktās realitātes vidē. Projektā paredzēts iesaistīt ne tikai vizuālās mākslas un mediju speciālistus un māksliniekus, bet arī zinātniekus un tehnoloģiju speciālistus, kas strādā digitālās fizikas, datorsimulāciju, matemātikas u.c. jomās. Projekta laikā plānotas publiskas lekcijas, atvērtās laboratorijas un radošās darbnīcas, noslēgumā tiks izdota grāmata un DVD par izpētes un producēšanas rezultātiem. Paralēli visa projekta garumā tiks izveidota un papildināta projekta mājas lapa Internetā.

- Viena gada sadarbības projekts literatūras, grāmatniecības un lasīšanas jomā – „EU-Books: grāmatas un lasīšanas vēstures piedāvājums Eiropas bērniem”. Projekta līderorganizācija ir Belluno pašvaldība, kas, sadarbojoties ar Portugāles, Igaunijas un Latvijas Nacionālajām bibliotēkām, kā arī Beļģijas Karalisko bibliotēku, plāno izveidot grāmatām un lasīšanas vēsturei veltītu mājas lapu Internetā. Tāpat projekta ietvaros plānota izdevuma „Eiropas grāmatas izcelsme, attīstība un nākotne” izdošana un izplatīšana skolās un bibliotēkās un izstādes veidošana bērniem. Projektā paredzēts organizēt darbnīcas dažāda vecuma skolēniem, savukārt šīs jomas profesionāļiem būs iespēja dalīties pieredzē, piedaloties darbnīcās un apmeklējot kursus. Projekta noslēgumā paredzēta starptautiska sanāksme „Eiropas grāmatas mūsdienu bērniem”.

- Viena gada sadarbības projekts kultūras mantojuma jomā „Kultūras mantojums un vide pilsoniskā perspektīvā (CIPECH)”. Projekta līderorganizācija ir Norčēpingas municipalitāte, kas sadarbībā ar Forli-Cesenas provinces (Itālija) un Tamperes pašvaldībām, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu projekta ietvaros apzinās kultūras un vēstures mantojumu pilsētvidē, piesaistot vietējos iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un dažādās institūcijas, kas atbildīgas par vidi un kultūras mantojumu, veidojot dziļāku izpratni par šīs nozares problēmām un aicinot iedzīvotājus aktīvi iesaistīties kultūras pieminekļu saglabāšanā. Projektā plānotas diskusijas un semināri ar plašas auditorijas piesaisti, kā arī ceļojošas izstādes par nozares pētniecības metodoloģiju kultūras mantojuma apzināšanā un kartēšanā.

- Viena gada sadarbības projekts skatuves mākslas jomā „European Dance Caravane”, kurā kā asociētais partneris no Latvijas iesaistījies Veselavas deju ansamblis. Projekta līderorganizācija ir Duna Art no Ungārijas, savukārt kā līdzorganizatori projektā iesaistījušās organizācijas no Somijas, Rumānijas, Itālijas, Grieķijas, Čehijas un citām valstīm. Projekta mērķis ir nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, kas tiks īstenots, veidojot teatrālus deju uzvedumus ar dažādu etnisko grupu piedalīšanos no projektā iesaistītajām dalībvalstīm. Projekta ietvaros taps arī Interneta mājas lapa, kurā būs pieejama informācija par notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem.

- Viena gada sadarbības projekts skatuves mākslas jomā – „SEAS:Phase II - Production ”, kurā Latvijas Jaunā teātra institūts iesaistījies kā asociētais partneris, projekta līderorganizācija ir Baltijas Jūras Kultūras centrs no Polijas. Sadarbībā ar partneriem no Dānijas, Zviedrijas un citām valstīm tiks veidoti specifiski uzvedumi un instalācijas saistībā ar piejūras zonām ostu pilsētās. Tiks uzvesti pieci uzvedumi, kuros piedalīsies mākslinieki gan no Baltijas jūras, gan Adrijas jūras reģiona valstīm, projekta noslēgumā plānota starptautiska teātra speciālistu, producentu un mākslinieku konference. Projekta aktivitātes orientētas uz piejūras pilsētu atdzimšanu un attīstību urbānas vides apstākļos, kā arī tiks meklētas iespējas, kādā veidā māksla var ietekmēt un mainīt publisko telpu.

- Viena gada sadarbības projekts kultūras mantojuma jomā „Delpi” – House of Questions”, kurā līdz ar organizācijām no Vācijas un Nīderlandes līdzdarbojas Āraišu ezerpils. Projekta izvirzītais uzdevums ir arheoloģiskā mantojuma pieejamība plašai sabiedrībai brīvdabas muzejos. Uzsākot projektu, paredzēta Eiropas brīvdabas muzeju pārstāvju starptautiska mēroga tikšanās, kuras rezultātā taps muzeju instalācijas un Eiropas Brīvdabas muzeju asociācijas Interneta mājas lapā tiks veidota digitāla muzeju prezentācija par projektā sasniegtajiem rezultātiem. Instalācijas un digitālā prezentācija sniegs ieskatu civilizācijas vēsturē un attīstībā no akmens laikmeta līdz pat mūsdienām.

- Literāro darbu tulkošanas projekts – „Etniskā dažādība Eiropas literatūrā: tulkojumu latviešu valodā”, kura ietvaros paredzēts tulkot un izdot 4 mūsdienu Eiropas autoru grāmatas. Tulkojamo darbu koncepcijas pamatā ir Eiropas tautu kultūras un vēstures iepazīstināšana, atainojot etnisko dažādību, kur atšķirības ir neizbēgamas, bet vienlaikus arī nepieciešamas. Projekta iesniedzēji ir izdevniecība „Atēna”.

- 2 literāro darbu tulkošanas projekts, ko iesniegusi izdevniecība „Adria Books”. Projekta ietvaros paredzēts tulkot un izdot visā pasaulē atzītu literātu darbus, kas saistāmi ar maģiskā reālisma un postmodernisma virzienu literatūrā, tādā veidā iepazīstinot Latvijas sabiedrību ar augstvērtīgu literatūru.

- Daudzgadu sadarbības projekts kultūras mantojuma jomā – „European Landscapes: Past, Present and Future”. Projekta līderorganizācija no Lielbritānijas sadarbībā ar Beļģiju, Vāciju, Ungāriju, Itāliju un citām Eiropas valstīm mēģinās attīstīt un popularizēt tādas arheoloģisko izrakumu veikšanas metodes, kas būtu nekaitīgas kultūras mantojuma izpētei, bet veicinātu tā saglabāšanu. Tāpat plānots izveidot vairākas Interneta mājas lapas, TV un radio raidījumus un sagatavot izglītojoša rakstura izdales materiālus un ceļojošas izstādes. Projektā paredzēti arī pasākumi profesionāļu pieredzes apmaiņas veicināšanai un profesionālo iemaņu un kvalifikāciju celšanai, paplašinot šīs jomas pārstāvju sadarbības tīklus Eiropā. No Latvijas projektā kā asociētais partneris līdzdarbojas Latvijas Kultūras akadēmija.

- Daudzgadu sadarbības projekts skatuves mākslas jomā „THEOREM Enlargement”, kam tika piešķirts Eiropas Kopienas līdzfinansējums 2003. gadā un kurā līdzdarbojas Latvijas Jaunā teātra institūts. Projekta mērķis ir veicināt māksliniecisko sadarbību, piedāvājot Rietumeiropas māksliniekiem rezidences iespējas Austrumeiropas valstīs un realizējot tādus pasākumus kā RIMINI PROTOKOLL laboratorija, projekts PROVE, dažādus apmācību seminārus skatuves mākslas jomas profesionāļiem un interesentiem, iesaistot dažādas sabiedrības grupas un auditorijas. Projekta ietvaros tiks pētīts latviešu mākslinieku radošais potenciāls, kā arī tiks nodrošināta plaša pieredzes apmaiņa, sadarbības iespējas un starptautiska kritiķu un sabiedrības interese par Eiropas teātra aktualitātēm.

Uz augšu